neděle 22. října 2023

Svatá Publia vyznavačka,

diakonisa antiochijská ( 363)

památka 9. / 22. října

Svatá Publia (Poplia), žila v Antiochii, v druhé polovině IV. století, za vlády císaře Juliána Apostaty (Julián Odpadlík - Julianus Apostata, byl římským císařem v letech 361 až 363). Byla vdaná a porodila syna jménem Jan, kterého následně zasvětila službě Bohu. Poté, co v mladém věku ovdověla a její syn se stal presbyterem, svatá Publia přijala mnišství. Pro svůj rozvážný a asketický život, byla shledána hodnou být diakonisou. Ujala se vedení vdov a mladých žen, které se také chtěly věnovat službě Bohu, a ve svém domě založila monastýr. Takto nasměrovala na cestu spásy sebe i další, velké množství panen a ctihodných monašek, které veškerý svůj čas trávily v modlitbě a zpěvu chvalozpěvů.

Tehdy však také, tehdy vládnoucí císař Julián Apostata, vynakládal veškeré své úsilí k tomu, aby své poddané přinutil znovu k návratu k uctívání pohanských model. A tak jednou, když císař projížděl městem poblíž monastýru, ve kterém žila Publia, stalo se, že uslyšel zpěv sboru panen, které odvážně zpívali žalm: Náš Bůh je v nebesích a všechno, co chce, koná. Jejich modly jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou. Mají ústa, a nemluví, mají oči, a nevidí, mají uši, a neslyší, mají nosy, a necítí, rukama nemohou hmatat, nohama nemohou chodit, z hrdla nevydají hlásku. Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá (Ž 115, 3 - 8). Tehdy rozhněvaný císař, nařídil, aby byl jejich zpěv umlčen, avšak svatá Publia, povzbudila sbor k větší, svaté horlivosti pro Hospodina a nařídila jim, aby zpívali ještě hlasitěji další žalm: Ať povstane Bůh a rozptýleni budou nepřátelé Jeho (Ž 68,2).

Julián pak poslal stráže, aby byla zajata ta, která se osmělila takto ho potupit. Na jeho rozkaz, pak byla Publia bita do obličeje, dokud země nebyla nasáklá její krví. Na smrt ji však nevydal, protože v tu samou chvíli, se musel spěšně vydat na vojenské tažení do Persie. Tam byl nakonec císař poražen a do Antiochie se už nevrátil.

Takto, mohla svatá Publia, skrze Boží Prozřetelnost užít pozemské svobody až do okamžiku, kdy svoji duši, v pokoji odevzdala do Božích rukou. Amen.

Nový Synaxarion Pravoslavné Církve

sestavený jeromonachem Makárijem Simonopetrským

kniha 1.

 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.