sobota 9. listopadu 2019


Svatá Prokula - Klaudie
památka 27. října/ 9. listopadu

V noci před soudem nad Spasitelem, spatřila sen o Kristu. Svému muži, soudci Pilátovi, poslala tuto zprávu: Nezačínej si nic s tím spravedlivým! Dnes mě kvůli němu pronásledovaly zlé sny (Mat 27, 19). Když Prokula uvěřila v Krista, dala se pokřtít, své dny života prožila poté ve zbožnosti a modlitbě.


neděle 3. listopadu 2019


Ctihodný Hilarion Veliký
památka 21. října / 3. listopadu

Ctihodný Hilarion Veliký, se narodil roku 291, v palestinské vesnici Thavatha. Svými rodiči byl poslán do Alexandrie, kde se seznámil s křesťany a přijal zde i svatý křest.
Když se doslechl o odříkavém životě ctihodného Antonija, rozhodl se ho navštívit, aby se naučil, jak se zalíbit Bohu. Pobyl se svatým okolo dvou měsíců, starajíce se přitom o to, co nejvíce napodobit svého učitele.
Když se vrátil domů do své vlasti, dozvěděl se o smrti svých rodičů. Zděděný majetek rozdal příbuzným a potřebným, poté začal vést život poustevníka v poušti okolo města Maium.
Ctihodný usilovně zápasil s nečistými myšlenkami, které trápily jeho mysl a rozpalovaly jeho tělo. Vítězil nad nimi usilovnou prací, půstem a ustavičnou modlitbou. Ďábel svatého pokoušel různými přízraky, v čase modlitby slyšel ctihodný Hilarion pláč dětí, nářek žen, řev lvů a dalších zvířat. Svatý však rozuměl tomu, že tuto hrůzu, činí běsové, aby ho vyhnali z pouště, svůj strach nakonec překonal s pomocí horlivé modlitby. Jedenkráte také na Hilariona zaútočili zloději, které však silou svého slova, přesvědčil, aby zanechali svého zločinného života.
Brzy se o svatém asketovi dozvěděla celá Palestina. Pán mu daroval moc a sílu vyhánět nečisté duchy. Tímto požehnaným darem osvobodil z těchto okovů mnoho strádajících. Nemocní k němu přicházeli, aby byli od něj uzdraveni a on je uzdravoval zdarma, říkajíce přitom, že blahodať Boží se neprodává.
Hilarion byl zakladatelem několika monastýrů a prvním šiřitelem mnišství v Palestině. Přitom přecházel z jednoho monastýru do druhého a utvrzoval v každém přísný asketický způsob života.
Ke konci svého života, znovu navštívil Egypt, aby spatřil hrob ctihodného Antonija, odtud se vydal do Sicílie, Dalmácie, až se nakonec usadil na Kypru, kde žil v modlitbě na osamoceném místě, než jej Pán povolal k sobě.