sobota 9. dubna 2011

Svatý velikomučedník Theodor Tiron
(památka dle církevního kalendáře 17. února/ dle světského to je 2. března; a v první sobotu Velkého Postu)

Svatý velikomučedník Theodor, byl voják, jeho přízvisko tiron pochází z římského slova, které znamená rekrut, nový voják. Do vojenské služby Theodor vstoupil, v Marmarite (město v západní Sýrii, ve správní oblasti města Tartus). Jeho pluk byl ve městě Amasya (dnešní severní Turecko), když za císařů Maximianuse a Maximinuse (Maximianus Galerius 305 – 311, Maximinus Daia 310 - 313) započalo další pronásledování křesťanů. Protože Theodor nechtěl a neskrýval, že je křesťan, byl vzat na soud a po té do žaláře, který byl uzamknut a zapečetěn, protože soudce chtěl Theodora umořit hlady. Theodor byl velmi mučen, aby se odřekl Krista, ale on jako pozemský vojín, se nyní stal vojínem Kristovým a všechna mučení chrabře přetrpěl.
Ve vězení se Theodoru zjevil Kristus, posilnil mučedníka slovy: Neboj se Theodore, Já jsem s tebou, nepřijímej už více pozemský pokrm a nápoj, neboť budeš v druhém životě, věčném a nekonečném, se Mnou na Nebesích.
V tom okamžiku se zjevilo i velké množství andělů v žaláři a celý žalář se ozářil jasným světlem, i vězeňská stráž spatřila tyto anděly oblečeny v bílých rouchách a padla na ně veliká bázeň. Poté byl Theodor vyveden, znovu mučen a nakonec odsouzen k smrti. Byl vhozen do ohně, kde předal duši svoji Bohu roku 306. Jeho ohněm netknuté svaté ostatky, byly přeneseny do města Euchaita (město na severu malé Asie, dnešní Turecko), později do Konstantinopole, po pádu Konstantinopole, byly vzaty a uloženy v italských městech Brindisi a Gaeta, jeho statky se nachází taktéž v monastýru Nové Chopovo na Frušské hoře (Vojvodina – Srbsko).

O zázraku svatého velikomučedníka Theodora Tirona
Padesát let po zesnutí svatého velikomučedníka Theodora Tirona, za vlády císaře Julianuse Apostaty (Julián Odpadlík - Julianus Apostata, byl v letech 361 až 363 římským císařem), který přešel z křesťanství k modloslužebnictví, znovu započalo velké pronásledování křesťanů. Když pohané viděli, že mučedníci Kristovy se nezalekli pronásledování, ale naopak, že vše hrdinně a trpělivě snášejí, ulekli se, aby pro tento ctnostný příměr nestalo se to, že pohané přijmou víru v Krista. I rozhodli se pohané a zlomyslný Julianus, že tajně poskvrní Kristův lid.
Věděli, že křesťané v prvý týden Velkého Postu se obzvláště starají očišťovat a posvěcovat Bohu, a rozhodli se, že vše co bylo, podle obyčeje postního k prodeji na trhu skoupí, a na místo toho vyloží k prodeji to, co předtím poskvrnili krví z pohanských obětí. Takto, by se křesťané poskvrnili pohanskými oběťmi, v čase, kdy se nejvíce snaží očišťovat. Na příkaz císaře městský eparcha, ihned vyplnil bezbožný příkaz, stejně bezbožného císaře a na všech tržnicích města, bylo vyloženo jídlo ke koupi poskvrněné krví z pohanských obětí.
Vševědoucí Bůh, který však vždy myslí na své služebníky a moudré tohoto světa loví jejich vlastní lstí, zničil toto tajemství a zlobnou past zločince, neboť cařihradskému arcibiskupu Eudoxiu (byl cařihradským arcibiskupem v letech 360 - 370) jako posla vyslal svého mučedníka, svatého velikého Theodora Tirona. Ten se zjevil Eudoxiu a řekl mu tato slova: Hned vyjdi do města a sezvi Kristovo stádo a přísně jim přikaž, aby nic nekupovaly z jídel a pokrmů vyložených na tržnicích města, neboť jsou z příkazu bezbožného císaře všechny poskvrněny krví z pohanských obětišť!
Archijerej se v pochybách zeptal: Ale co mají dělat ti chudí, kteří nemají u sebe doma nižádných pokrmů a jídel, a vše potřebné kupují na trhu? Světec mu odpověděl: Nechť si vezmou k jídlu kolivo, které je dozajista zasytí. Archijerej však nevěděl co je kolivo. Veliký Theodor mu řekl: Kolivo je vařená pšenice s medem a u nás v Euchatii, jsme jej takto nazývali. Archijerej se ještě zeptal svého hosta, kdo je on, že se takto stará o křesťany, na což mu světec odpověděl: Já jsem Kristův mučedník Theodor, On mne nyní vyslal k vám na pomoc. Když tato slova dořekl, stal se lidským očím neviditelným.
Archijerej ihned sezval všechny křesťany a pověděl jim vše, co slyšel a viděl, všichni udělali kolivo, které držely uschované před nepřáteli, aby je nemohli poskvrnit. A bezbožný císař, když spatřil, že jeho tajné plány vyšli najevo, pocítil velký stud a všechno co bylo poskvrněno, nechal vzít z trhů a na místo toho dal jídlo čisté, bez krve. Křesťané potom v sobotu prvního velkopostního týdne, kolivem oslavili památku svatého velikomučedníka Theodora, chválíce Boha a slavíce Jeho služebníka. Od toho času, všichni zbožní křesťané po celém světě v prvou sobotu Velkého Postu připraveným kolivem vzpomínají na tento zázrak a uctívají Kristova mučedníka, aby se nezapomnělo jak se stará Boží prozřetelnost o křesťany a na pomoc svatého velikomučedníka Theodora.Tropar velkomučedníka Theodora Tyrona hlas 2.
Hle, dílo veliké víry: radoval se mučedník Theodor uprostřed žáru plamene, jako by byl v prameni vody oblažující. Obětoval se Bohu jako oběť celopalná, skrze oheň přinesl se Trojici jako sladký chléb. Na jeho přímluvy, Kriste Bože, spasiž duše naše.

Kondak velkomučedníka Theodora Tyrona hlas 8.
Víru Kristovu v srdce své přijav jako štít, nepřátelské mocnosti jsi přemohl velkým svým utrpením. Vítězným věncem svým nebeským věčně korunován jsi, Theodore, jako voják nepřemožitelný.