neděle 1. ledna 2012

Svatý, spravedlivý Jan Kronštadtský
(památka dle církevního kalendáře 20. prosince / dle světského to je 2. ledna)

Ještě za svého života se svatý Jan Kronštadtský proslavil mnohými skutky milosrdenství a divotvornou silou svých modliteb. Sám se zcela oddal službě bližním, pročež se vzdával spánku i oddychu. Věřící se ke kronštadtskému divotvůrci modlí nejčastěji modlitbu za své děti o pomoc při učení. Utíkají se k němu mimo jiné také, když podlehnou hříchu opilství, neboť ještě za svého života se sv. Jan modlil za ty, kteří tímto neduhem strádali. Ke sv. Janovi se obracejí rovněž manželé s prosbami za zachování klidu a vzájemné lásky v rodině. Památku sv. Jana Kronštadtského slavíme 20. prosince / 2. ledna, kdy si připomínáme den jeho zesnutí.


Tropar hl. 1.
Ochránce pravoslavné víry, / dobrodinče země Ruské, /
pastýřům pravidlo a správný vzore, / pokání a života v Kristu šiřiteli, /
Božských tajin bohabojný služebníče a za lidi smělý přímluvce, /
spravedlivý otče Jene, uzdraviteli a podivuhodný divotvůrce,/
města Kronštadtu chloubo a Církve naší okraso, /
pros předobrého Boha, aby usmířil svět a spasil duše naše.

Modlitba ke svatému a spravedlivému otci Janu Kronštadtskému

Velký Kristův služebníku, svatý spravedlivý otče Jane Kronštadtský, pastýři podivuhodný, rychlý pomocníku a milostivý přímluvce! Když jsi k nebi vznášel své slavosloví trojjedinému Bohu, v modlitbách jsi jej přitom vzýval:
„Jméno Tvé je Láska - neodvrhni mne, chybujícího člověka; Jméno Tvé je Síla - posilni mne, nemohoucího a padajícího; Jméno Tvé je Světlo - osvěť mou duši, zatemněnou vášněmi života; Jméno Tvé je Pokoj - zklidni mou zmatenou duši; Jméno Tvé je Milost - nepřestávej mne milovat. “
Spravedlivý služebníku Boží, nosící jméno Kristovo! Ozáři svou láskou nás hříšné a nemohoucí, dej, abychom přinesli důstojné plody pokání a neodsouzeně přijímali svaté Tajiny Kristovy. Mocí svou v nás posilni víru, v modlitbě nás podporuj, neduhy a nemoci uzdravuj, od neštěstí, nepřátel viditelných i neviditelných nás ochraňuj. Služebníky a představené oltáře Kristova pozdvihuj světlem své tváře ke svatým skutkům pastýřské práce, dětem daruj dobré vychování, mladé poučuj, starým pomáhej, svatyně chrámů a svaté monastýry osvěcuj. Usmiř, divotvůrce a neobyčejný proroku, národy naší země blahodatí a darem Ducha svatého, osvoboď je od hádek a vzájemných sporů, shromáždi rozptýlené, oklamané obrať a připoj ke svaté obecné a apoštolské Církvi; zachovej svou milostí manželství v pokoji a jednomyslnosti, těm kdož žijí mnišským životem, daruj úspěch a požehnání v dobrých skutcích, duchovně slabé utěšuj, ty, kteří strádají od nečistých duchů, od nich osvoboď, nad těmi, kdo jsou v nouzi a neštěstí se smiluj a nás všechny poučuj na cestě spasení. V Kristu živý otče náš Jene! Přiveď nás k nezacházejícímu světlu věčného života, dej, abychom byli učiněni hodnými dosáhnout spolu s tebou věčné blaženosti a chválit a velebit Boha na věky věků. Amen.