sobota 9. června 2012


Neděle všech Svatých
Neděle všech Svatých (řecky Αγίων Πάντων), je první neděle po Svaté Padesátnici (Seslání Svatého Ducha na apoštoly), je zasvěcená všem Svatým, jako žatvě – sklizni Božího Ducha a plodu Božské blahodati, které jsou seslány lidem v den Padesátnice. Protože ne všichni kanonizovaní Svatí mají ustanovený den své památky v kalendáři a protože jména všech svatých, které Hospodin oslavil, nejsou známa, Církev ustanovila tento svátek.
Už v době Svt. Jana Zlatoústého, byla slavena památka Všech Svatých Mučedníků, v neděli po Padesátnici. Z jedné písně ctihodného Efréma Syrského, je vidět, že památka Všech Svatých se oslavovala 13. května a ze slov císaře Lva VI. Moudrého (886 - 912), je také vidět, že památka Všech Svatých se slavila po Neděli Svaté Padesátnice. Ve službě toho dne jsou v sinaxaru (Sinaksar – řecky συναξάριον – sborník, na počátku sbor – společenství věřících, kteří shromáždili ve svátek, později sbírka svědectví o daném církevním svátku), jsou ukázáni a jmenováni všichni svatí: praotci, Patriarchové, proroci, Apoštolové, mučedníci, světitelé, světitelé – mučedníci, ctihodnímučedníci, ctihodní, spravedliví a veliký zástup svatých žen.
Tímto svátkem, končí období Květné triody a začíná obyčejné období roku, kdy se bohoslužby slouží podle Oktoichu (Osmihlasníku) a Mineje.
Od pondělí, tedy po neděli Všech Svatých začíná, Petro – Pavlovský půst neboli Apoštolský půst, který slouží k přípravě k velkému svátku, v čest svatých nepřednějších apoštolů Petra a Pavla, který je 29. června dle církevního kalendáře tj. do 12. července dle kalendáře občanského.
Po Padesátnici, všechny neděle, tj. všechny nedělní dny, jsou označeny pořadovými čísly, počínajíce od první Neděle Všech Svatých.

Tropar všem Svatým hlas 4.
Církev tvá, Kriste, Bože náš, krášlí se krví mučedníků celého světa,
jako by se nachem přioděla, a šarlatem purpurovým ozdobena,
jejich ústy volá k tobě: Sešli lidem svým hojná slitování.
Na zemi žijícím uděl pokoj a duším našim milost velikou.

Kondak hlas 8.
Hospodine sadaři všeho tvorstva,
jako prvotiny stvoření přináší ti země bohonosné mučedníky.
Na jejich přímluvy ochraňuj skrze Bohorodici v hlubokém míru Církev svou i lid svůj, Mnohomilostivý.Obecná modlitba ke svatému
(když není modlitba jemu přímo určená)

Svatý služebníku Boží (jeho jméno)! Skutky dobré konal jsi na zemi a na nebesích přijal jsi korunu pravdy, kterou přichystal Hospodin všem, kdož ho milují. Hledíce na tvůj svatý obraz, radujeme se z blaženého konce tvého života a ctíme svatou tvoji památku. Ty, jenž nyní stojíš před trůnem Božím, přijmi modlitby naše a přines je Nejmilostivějšímu Bohu, aby nám odpustil všeliká prohřešení, daroval nám pomoc proti ďábelským úkladům, abychom byli zbaveni od zármutků, nemocí, neštěstí, pokušení a jakéhokoli zla, abychom zbožně a správně žili ve věku tomto. Zastaň se nás, abychom navzdory své nedůstojnosti uzřeli blahé v zemi živých, slavíce Jediného ve svatých svých oslavovaného Boha, Otce i Syna i Svatého Ducha, na věky věkův. Amen.