úterý 27. července 2021

Svatý Donald z Ogilvy

památka 15. / 28. července

Svatý a spravedlivý Donald (Donivald, Donevald, Domhnall, Donwald), žil na počátku 8. století v Ogilvy ve skotském Forfarshire. Spolu se svoji ženou žili v bázni Boží a v jejich zbožném manželství, se jim narodilo devět dcer. Když se stalo a jeho žena zesnula v Pánu, Donald se rozhodl a přeměnil jejich příbytek na malý monastýr, ve kterém žili v odříkání, on jako mnich a jeho dcery jako monašky.

Svatý Donald svých devět dcer vychovával ve zbožnosti a křesťanských ctnostech. Všichni ručně obdělávali půdu, k jídlu přijímali trochu chleba, vodu pili jen jednou denně, ve svých modlitbách neustávali.

Když se pak stalo, a i svatý Donald kolem roku 716, zesnul v Pánu, devět jeho dcer, odešlo do monastýru v Abernethy.

V tomto monastýru, který založily ctihodná Darlugdach († 524) a Brigita († 525), se pak staly známé pod jménem Devět dcer, anebo Devět panen.

 

pondělí 26. července 2021

Svt. Julián z Cenomanum - Le Mans

památka 13. /26. července

Biskupem byl ustanoven, svatým apoštolem Petrem. Podle tradice, on je Šimon Malomocný (Marek 14, 3), který ve svatém křtu získal jméno Julián.

Apoštol Petr, vyslal svatého Juliána šířit Evangelium do Gálie.

Došel až na území Cenomaniů (Cenomani, byl galský kmen žijící na území mezi Seinou a Loirou), kde započal prostřed pohanů promlouvat o Spasiteli našem Ježíši Kristu. Místní jej nejprve poslouchali jen s velkou nedůvěrou, avšak jeho slova, byla provázena velkými zázraky. Světitel Julián, modlitbou uzdravoval mnohé nemoci a tak postupně za ním přicházeli větší a větší zástupy lidu, které prosili jeho pomoci. Spolu s uzdravením jejich tělesných nemocí, léčil svatý i jejich bolavé duše, všechny kdo k němu přicházeli, osvěcoval a poučoval světlem Kristovy učení.

Aby svt. Julián uhasil žízeň mnohých poutníků, kteří za ním přicházeli, pomodlil se vroucně k Pánu a poté zarazil své žezlo do země.  A tehdy na kdysi suchém místě, vytryskl pramen vody. Tento zázrak, obrátil na víru mnoho pohanů.

Jedenkrát, si přál spatřit svatého i místní kníže. Když k němu Julián vyšel, u brány jeho sídla, seděl slepý. Svatému bylo slepce líto, pomodlil se a Bůh, tomuto slepci daroval zrak. Ve stejném okamžiku vyšel naproti i kníže, a když se dozvěděl o tomto zázraku, padl k Juliánovým nohám a prosil, aby ho pokřtil. Svatý ho poučil o víře, spolu s knížetem i jeho rodinu, dal jim jména, potom ustanovil třídenní půst a následně je pokřtil.

Podle příkladu tohoto knížete, se pak ke Kristu skrze svatého Juliána obrátilo i velké množství poddaných tohoto knížete. Kníže poté daroval Juliánovi svůj dům, aby z něho učinil chrám Boží a také zabezpečil rodící se místní Církev vším potřebným.

Svatý Julián, se horlivě staral o duchovní vzdělávání své pastvy a nadále, tak jako i dříve, uzdravoval nemocné. Svatý velmi soucítil se zármutkem rodičů, kterým zemřeli děti a svojí modlitbou, u Boha vyprošoval, aby zemřelé děti navrátil zpět k životu.

Svt. Julián, dlouho zůstal na svém biskupském stolci, ukazujíce své pastvě, příkladem svého života, cestu do Nebeského Království. Zesnul až v hlubokém stáří. Do konce svých dní, hlásal o Kristu a zcela zničil pohanství v zemi Cenomanum.

Ikona Matky Boží Znamení, Abalakská

památka 27. listopadu / 10. prosince a 20. července / 2. srpna

Tato divotvorná ikona Přesvaté Bohorodice pochází ze Sibiře, kde je i nejctěnější ikonou Matky Boží. Tuto ikonu napsal roku 1637 otec Matfej, protodiákon tobolského katedrálního chrámu.

V roce 1636 se jedné vdově jménem Marie z tatarské vesnice Abalak na Sibiři (30 km od Tobolska) ve snu zjevila Matka Boží vyobrazená na ikoně, po jejíchž stranách se nacházeli svt. Mikuláš divotvůrce a ctih. Marii Egyptská.

Ve snu Bohorodice vdově řekla, aby byl v Abalaku postaven chrám na počest Matky Boží, její ikony, která se ji takto podivuhodně zjevila, spolu s bočními prestoly dvěma zjeveným svatým, svt. Mikuláši a ctih. Marii. Marie, jíž se dostalo tohoto vidění, se však zdráhala někomu o svém snu něco říci. Když se však toto vidění ve snu opakovalo, dozvěděl se o něm nakonec i archijerej, který rozhodl o stavbě chrámu.

Ikonu Matky Boží podle snu vdovy Marie napsal protodiákon Matfej po prosbě rolníka Jevfímije. Ten byl dlouho nemocný a skrze tobolského jurodivého, blázna pro Krista Pavla, mu bylo předpovězeno, že se skrze tuto ikonu, která bude v budoucnu napsána, uzdraví.

A opravdu, služebník Boží Jevfímij se nakonec opravdu uzdravil, hned poté, když tuto ikonu přinesl do chrámu k posvěcení. Ikona byla poté ctěna jako divotvorná.

Památka této ikony se připomíná v den památky Matky Boží Znamení (27. listopadu / 10. prosince). Arcibiskup sibiřský a tobolský Kornílij (†1678) ustanovil roku 1666 na památku ukončení dlouhotrvajících dešťů po modlitbě před Abalakskou ikonou Znamení, každoroční letní pouť z Abalaku do Tobolska, kde ikona přebývala v katedrálním chrámu. Ve městě Tobolsk ikona běžně zůstávala až do 20. července / 2. srpna a tento den se stal druhým dnem památky této ikony.

Původní ikona z roku 1637 se však nedochovala. Byly však podle jejího vzoru sepsány její další opisy, které byly ctěny taktéž jako divotvorné. Sama ikona Matky Boží Abalakská je opisem novgorodské ikony „Znamení“ a je navíc doplněna ikonami svt. Mikuláše a ctih. Marie Egyptské po obou stranách. Původně byla ikona vestavěna do dřevěného rámu ikony, na kterém byly zobrazeny svátky Přesvaté Bohorodice. Rozměr ikony byl 27 x 22, 5 cm, rozměr rámu s ikonami činil 108 x 80 cm.

Jeden z opisů této divotvorné ikony byl také přinesen k uctění a útěše svatým carským mučedníkům před jejich mučednickou smrtí, když přebývali ve vyhnanství v Tobolsku.

Tropar hlas 4.

Dnes jako slunce nezacházející, světle září Přečistá Tvůj obraz, ve vesnici Abalak, kde ses na nebi vdově podivuhodně zjevila. I my, sklánějící svá kolena před tímto obrazem, k Bohorodici pokorně vzýváme: Všemi opěvovaná Vládkyně, pokoj daruj svému monastýru a duším našim velikou milost. 

Modlitba

Přesvatá Vládkyně, moje Bohorodice, která jsi pravého milosrdenství pramen, záštita, naděje a útočiště křesťanů! Tobě, Mocné Přímluvkyni a Zastánkyni pokání mého i spasení mého, já hříšný služebník Tvůj, poroučím duši i tělo mé, skonání mé i počet mých dní, slova má i myšlenky, skutky mé i snažení.

Ty, milostivá Matko Boží, mě veď, ochraňuj, zachovej a spasiž mě ode všech nepřátelských úkladů bez úhony, abych neustále, do posledního svého vzdechu, Tebe opěvoval: Raduj se, Nevěsto panenská! Raduj se, Svatá, všechny svaté převyšující! Přesvatá Bohorodice, spasiž mne! Amen!