pátek 10. října 2014

Ctihodný Marek Athénský 
(památka ve slovanských kalendářích 5. /18. dubna; v řeckém synaxarionu¹ to je 5. / 18. března)

Ctihodný Marek se narodil v Athénách. O svém životě řekl abba² otci Serapionovi, který jej z Boží vůle navštívil, krátce před jeho zesnutím.
Ctihodný Marek v mládí završil vysokou školu v Athénách, kde studoval filozofii. Když mu zemřeli rodiče, svatý Marek si v sobě pomyslel, že i jeho čeká smrt, i jemu je blízká a nevyhnutná a že je zapotřebí zavčas se připravit na odchod z tohoto světa.
Vše co měl, rozdal chudým a potřebným. Potom odešel do Egypta, kde se usídlil v jeskyni na Thrácké hoře³. Devadesát pět let prožil ctihodný jako poustevník a za ten čas neviděl nejenom žádnou lidskou tvář, ale dokonce ani zvířata či ptáky. Prvních třicet let, bylo pro ctihodného Marka těmi nejtěžšími časy. Bosý a neoblečený, strádal v zimě od mrazivého chladu a v létě od horoucího vedra. Za pokrm mu sloužili řídké pouštní rostliny. Zlí duchové pronásledovali ctihodného Marka, přísahali, že ho utopí v moři, popadli ho a vlekli z hory s křikem: Odejdi z naší země! O d počátku světa sem nikdo nevstoupil, jak ses osmělil sem vstoupit? Po třiceti rocích takovýchto útrap a zkoušek, na ctihodného sestoupila Boží blahodať. Andělé mu přinášeli pokrm, na jeho těle vyrostly dlouhé vlasy a chlupy, kterého chránili od zimy a vedra.
Viděl jsem, řekl ctihodný, otci Serapionovi, podobu Božího ráje a v něm proroky Eliáše a Enocha a vše oč jsem prosil, ukázal mi Pán. Potom se ctihodný Marek zeptal otce Serapiona, zda svět přebývá v Kristových přikázáních a zda ještě pokračují pronásledování křesťanů. Když uslyšel, že pohanské sloužení modlám bylo ukončeno, svatý se zaradoval a ještě se zeptal: A jsou nyní prostřed světa svatí, tvořící zázraky, jak řekl Pán ve svém Evangeliu: Budete-li mít víru jako zrno hořčičné, řeknete hoře této: Přejdi odsud tam, i přejde, a nic vám nebude nemožné? (Mt 17, 20). A tehdy, když ctihodný pronesl svá slova, pohnula se ta hora, na které oba stáli, ze svého místa směrem k moři. Ctih. Marek uviděl, že se hora pohnula a obrátil se k ní: Tobě jsem nepřikázal, aby ses pohnula z místa, ale rozmlouval jsem tu s bratrem, proto se teď vrať na své místo! Po jeho příkazu se hora zase vrátila na místo jak před tím. Abba Serapion ve strachu padl tváří k zemi. Ctihodný Marek jej vzal za ruku a zeptal se: Copak jsi neviděl takovéto divy za svého života? - Ne otče, odpověděl abba Serapion. Tehdy ctih. Marek hořce zaplakal a řekl: Běda zemi, protože na ní žijí křesťané, nazývající se tak jen podle jména, ne však podle skutků.
Potom ctihodný Marek pozval abbu Serapiona ke společnému pokrmu. Tento pokrm jim přinesl Anděl. Abba Serapion nato řekl, že on za celý svůj život, nikdy nejedl tak chutné a dobré jídlo a nikdy nepil tak sladké vody. Bratře Serapione, odpověděl na to ctihodný Marek, vidíš li, kolik dobrodiní sesílá Bůh služebníkům svým! Po všechny dny, mne bylo od Boha sesíláno po jednom chlebu a jedné rybě a nyní pro tebe, On zdvojnásobil pokrm, seslal dva chleby a dvě ryby. Takovýmto pokrmem, mne nasycuje Hospodin Bůh v průběhu všeho toho času mých útrap poprvé.
Před zesnutím, pak ctihodný Marek, povznesl modlitby za spásu křesťanů, země a všech, kteří v pokoji, míru a lásce Kristově na ní žijí. Potom přikázal otci Serapionovi, aby ho pochoval v jeho jeskyni a poté aby do ní zavalil vchod. Otec Serapion, byl poté ještě svědkem toho, jak duše stotřicetiletého starce – ctihodného Marka, byla přijata do Nebe (+400).
Po pohřbení svatého, dva Andělé, v podobě dvou poustevníků, doprovodili abbu Serapiona do vnitřní pouště, do monastýru k velikému starci Janovi. Bratrstvu tohoto monastýru, pak abba Serapion řekl vše, o Boha bojném životě a o svatém zesnutí ctihodného Marka.
_____________________________________________

¹Synaxarion (obsahuje životy svatých, jejichž památka se slaví v pravoslavné církvi během liturgického roku)
²Abba - hebrejsky אבּא‎, řecky ἀββᾶ : aramejsko – syrské slovo odpovídající starohebrejskému ab – otec

³Thrácká hora – na území dříve zvané Kyrenaika dnešní, severovýchodní Libye, poblíž města Tocra, Tukrah. Některé jiné prameny, pak za místo kde se nacházela hora a místo svatého života ctihodného, uvádějí Etiopii.