úterý 17. září 2013Svatí spravedliví, Zachariáš a Alžběta, rodiče svatého Jana Křtitele
(památka 5. září/ dle světského kalendáře 18. září)


Spravedliví manželé, kteří „postupovali dle všech přikázání Hospodinových bez pohany“, neměli děti, což se ve starozákonní době počítalo za trest Boží pro velké hříchy. Když získal sv. Zachariáš zvěst od archanděla Gabriela, o tom, že jeho žena porodí syna, pro svůj věk a věk své ženy o tom zapochyboval, pro což byl potrestán němotou. Když sv. Alžběta po té porodila syna, a pojmenovali ho Janem, němota byla Zachariášovi odpuštěna. Ke svatým, spravedlivým se věřící obracejí, když nemohou počít děti.

Tropar hl. 4.
Oděvem kněžským potažený, a moudrý,
přinášel jsi dobru posvěcené, dle Božího zákonu celopaly milé, Zachariáši,
byl jsi lampou a zřitelem tajin,
znamení blahodati v tobě, nosil jsi zjevně, všemoudrý.
Mečem jsi byl zabit v Božím chrámu, Kristův proroku,
spolu s Předchůdcem, pros za spasení duší našich.

Modlitba
Svatí služebníci Boží, proroku Zachariáši a spravedlivá Alžběto! Skutky dobré konali jste na zemi, korunu pravdy v nebesích jste přijali, kterou dává Hospodin všem, kdož ho milují. Takto se dívajíce na váš svatý obraz, radujeme se z proslaveného skonání vašeho života, a ctíme vaši svatou památku. Vy, kteří stojíte před prestolem Božím, přijměte modlitby naše. Přineste prosby ke Všemilostivému Bohu, aby nám odpustil každé naše prohřešení. Daroval nám pomoc proti ďábelským úkladům, abychom byli zbaveni zármutků, nemocí, neštěstí a pokušení i všeho zla, zbožně a správně žili ve věku tomto.
A dejte, abychom vašim zastáním, i když jsme toho nedůstojní, viděli blahé, v zemi živých, slavíce Jediného ve svatých Svých oslavovaného Boha, Otce i Syna i Svatého Ducha, na věky věkův. Amen.