čtvrtek 18. srpna 2016Svatý mučedník Fanoúrios
(památka 27. srpna/ 9. září)

Není známo, kdy tento svatý mučedník žil či kdy strádal pro Krista. V 16. stol. byl na ostrově Rhodos, při vykopávkách v blízkosti městských zdí, nalezen starý chrám a v něm jedna zcela neporušená a podivuhodná ikona. Na ikoně byl zobrazen mladík, mučedník strádající za Krista. 
Ikonu donesli metropolitovi rhodoskému Nilovi, který jsa naplněn překvapením, začal obraz zkoumat. Z ikony na něj hleděl mladý člověk, oblečený do bohaté uniformy římského vojína. Nadpis na ikoně hlásal Ágios Fanoúrios, což znamená – zjevující, odkrývající. Soudě podle jména byl tento svatý řeckého původu.
Menší obrazy na ikoně, které byly po krajích hlavního obrazu, poukazovaly na scény z mučení a strádání svatého mučedníka. Na nich je zobrazeno, jak je násilím nucen vypovídat, jak podřízení římského velitele nejsou spokojeni s jeho výpovědí a jak bijí Fanoúriose kameny po ústech. Jak jejich zloba roste, jak je dále Fanoúrios bit holemi, jak padá od úderů strážců a jak je nakonec sotva živý mučedník vhozen do vězeňské kobky, kde se oddává modlitbě k Bohu. Znovu je vyslýchán, mučitelé pálí jeho tělo, je mučen na mučidlech, mučitelé ztrácí trpělivost a svatého vhazují do jámy k divokým zvířatům, která se však Fanoúria vůbec nedotknou. Poté je svatý znovu pálen ohněm. A nakonec svatého Fanoúria spalují v ohni a on smrt přijímá s pokojným a mírným výrazem ve tváři.
Metropolita rhodoský Nil (1355-1369) poté, co učinil pozorné ohledání ikony a prozkoumal i všechny menší obrázky na ikoně, určil přibližnou dobu života mučedníka Fanoúria, která spadala do období pronásledování křesťanů. Rodiče svatého byli podle všeho věřícími, když dali synovi tak zvučné jméno, přestože v době pronásledování to bylo krajně nebezpečné.
Vladyka Nil se obrátil s prosbou k tehdejším okupantům ostrova, zda by mohl být na místě rozvalin starého chrámu postaven chrám nový, věnovaný památce nově zjeveného svatého. Souhlas však nedostal. Metropolita se s touto reakcí nijak nesmířil, neboť spatřoval ve zjevené ikoně zázrak - znamení. Vydal se proto na cestu do Konstantinopole, k samotnému patriarchovi. Prosba od metropolity došla sluchu u patriarchy, od něj se dostala k sultánovi, až bylo nakonec povolení ke stavbě chrámu získáno. Tento chrám stojí na ostrově Rhodos dodnes a je považován za významnou pamětihodnost celého ostrova.
Metropolita rhodoský Nil napsal svatému také církevní službu a ikona mučedníka byla umístěna v novém chrámu, aby se jí mohl každý věřící poklonit.  Od té doby se událo mnoho zázraků a svatý Fanoúrios nadále činí další divy a pomáhá všem, kteří se k němu obrací s horlivou vírou.
Tropar hlas 4.
Nebeský zpěv zde na zemi zářně a jasně zní, pozemské vítězství se nyní světle oslavuje. Nahoře andělské obecenství písněmi oslavuje a chválí tvé strádání, dole na zemi Církev oslavuje nebeskou slávu, kterou jsi získal svým utrpením a strádáním, slavný Fanoúrii.
Kondak hlas 3.
Kněze jsi spasil před zajetím bezbožných, pouta jsi zničil božskou mocí, v Bohu moudrý, odvážně zahanbils drzost mučitelů, rozradostni proto zástupy andělské, velký mučedníku. Neboť proto tebe ctíme, Boží zbrojnoši, Fanoúrii slavný.

Modlitba svatému velkému mučedníku Fanoúriovi
Pozvednuli jsme náš rozum k tobě, svatý velký mučedníku Fanoúrii a nyní se my hříšní s pokorou k tobě modlíme: shlédni na nás svojí svatostí z výšiny nebeské své slávy, kterou jsi získal životem a mučením pro Krista, neboť nyní spočíváš ve věčné blaženosti. Smiluj se nad naším strádáním, utrpením, neduhy, hořkostmi, těžkostmi a nezdary. Modli se díky své svobodě, kterou jsi získal u svého Nebeského Krále a našeho Boha, aby nám odpustil naše hříchy vědomé i nevědomé, které jsme učinili jako služebníci neužiteční. Ať se nehněvá na nás kvůli naší malé lásce k Němu a k našim bližním. Prosíme, ať k nám bude vždy plný milosti, nechť od nás vzdálí všechny neduhy, bolesti a těžkosti, hořkosti a nezdary, nechť nám daruje čistý rozum, abychom mohli odvrhnout náš hříšný život a s tvou pomocí naopak započít s požehnaným a plodným životem, s nadějí hledíce na nebesa, abychom i my sloužili Jemu, našemu Stvořiteli a Pánu.
Svatý mučedníku Fanoúrii, buď nám učitelem a průvodcem na cestách života, abychom hledíce na tvoji víru a lásku ke Kristu se stali hodni tvých darů a Božích požehnání a takto procházejíce tento dočasný, pozemský život, abychom se společně radovali spolu s tebou a s těmi, kteří se od věků zalíbili Bohu. Abychom následovali věčné Království a stáli po Jeho pravici se všemi Svatými, obklopeni nebeskými Anděli, opěvovali slávu, čest a klanění Jedinému Bohu ve Svaté Trojici, Otci i Synu i Svatému Duchu, na věky věkův, amen!


Žádné komentáře:

Okomentovat