neděle 5. listopadu 2017Svatý apoštol Jakub, bratr Páně

Památka 23. října/ 5. listopadu

Nazývá se bratrem Páně, protože byl synem spravedlivého Josefa, snoubence Přesvaté Bohorodice. Když byl jeho otec, spravedlivý Josef blízko smrti, rozdělil své jmění mezi své syny. Takto chtěl zanechat i jeden díl Pánu Ježíši, synu Přesvaté Panny Marie. Proti tomu, se, ale všichni bratři postavili, nehledíce na Ježíše, jako na svého bratra. Jakub, který měl velmi rád Ježíše, však řekl, ať si On vezme jeho díl. A proto se i nazývá bratrem Páně. Jakub, byl hned od počátku oddaný Pánu Ježíši.
Podle tradice, šel spolu s přesvatou Bohorodicí a Josefem i do Egypta, když Herodes hledal novorozeného Krále, aby jej zabil.
Když svatý Jakub uslyšel Kristovo učení, začal podle něho žít. Mluví se o něm, že po celý život nejedl maso, přísně se postil, nepožil žádného tuku ani oleje, žil jen o vodě a chlebu. Byl panicem až do konce svého života, v noci bděl v modlitbě k Bohu.
Pán jej započítal mezi svých sedmdesát apoštolů. Po Svém slavném Vzkříšení, se jemu zvlášť zjevil náš Pán Ježíš Kristus, tak jak to dosvědčuje i svatý apoštol Pavel (1. Kor 15, 7).
Byl biskupem v Jeruzalémě třicet let a horlivě se staral o Boží církev. Podle toho jak ukázal Spasitel, sestavil první liturgii, která byla pro pozdější křesťany velmi dlouhá, a svt. Basil Veliký a svt. Jan Zlatoústý, ji zkrátili. Obrátil mnoho Židů a Řeků na víru Kristovu. Sami Židé se podivovali jeho spravedlnosti a nazvali jej Jakubem Spravedlivým.
Když se však stal v Jeruzalémě veleknězem Ananiáš, ten se rozhodl spolu s dalšími stařešiny, zákoníky a farizeji, že Jakuba šiřitele Víry Kristovi dají zabít. Když se přiblížil svátek Paschy a mnoho lidu se sešlo v Jeruzalémě, vyzvali stařešinové Jakuba, aby ze střechy chrámové před mnohým národem přiznal, že Ježíš Kristus není Synem Božím a Spasitelem. Svatý apoštol, ale naopak začal nahlas a bez bázně svědčit přede všemi, že Kristus je ten pravý Mesiáš. Tehdy byl spravedlivý Jakub svrhnut ze střechy dolů na zem. Ještě na zemi se modlil za své nepřátele, než jej ubili kameny, nakonec mu byla nakonec zcela rozbita hlava. Takovouto mučednickou smrtí skončil, tento přeslavný apoštol Kristův a poté se přesídlil do Království Pána svého. Svatému Jakubovi bylo 63 let, když přijal mučednickou smrt.


Žádné komentáře:

Okomentovat