neděle 29. října 2017


Svatý mučedník Longin, setník u kříže Páně
(Památka 16. / 29. října)

Boží evangelista Matouš, když popisoval strádání Pána našeho Ježíše Krista, řekl: Setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když viděli zemětřesení a všechno, co se dálo, velmi se zděsili a řekli: „On byl opravdu Boží Syn!“ (Mat 27, 54). Tímto setníkem byl blažený Longin, který ještě s dvěma svými vojáky, uvěřil v Ježíše Krista, v Syna Božího. On, byl velitelem vojáků, kteří při ukřižovaní Páně byli na Golgotě, byl i velitelem stráže, která hlídala Jeho hrob.
Když se velekněží a farizeové dozvěděli o Vzkříšení Krista, dali podplatit vojáky, aby říkali a šířili lež, že Kristus z mrtvých nevstal, že Jeho učedníci jej ukradli (Mat 27, 12 - 15). Takto chtěli podplatit i Longina, ten se, ale podplatit nedal, proto, se nakonec velekněží a farizeové rozhodli, že jej dají zabít. Když se to Longin dozvěděl, sňal ze sebe vojenský pás, nechal se od apoštolů pokřtít a společně se dvěma svými druhy, tajně opustil Jeruzalém a odešel do Kappadokie. Tam se oddal půstu a modlitbě a jako živý svědek Vzkříšení Krista, obrátil svým svědectvím mnohé na pravou víru. Potom se přestěhoval do vesnice, na pozemky svého otce. Avšak zloba těch, kteří nechtěli věřit ve Vzkříšeného Krista, jej nenechala v pokoji. Byl pomluven před Pilátem a ten dal vyslat vojáky, kteří ho měli popravit podle rozkazu mečem.
Když svatý Longin duchem spatřil katy, kteří se k němu blížili, vyšel jim naproti a přivítal je a pohostil v domě, aniž by jim řekl kdo je. Dobře pohoštění vojáci, znaveni ulehli a Longin poté přistoupil k modlitbě a modlil se celou noc, takto se připravoval na svou budoucí smrt. Z rána se potom svými druhy, oblékl do bílé pohřební košile, přitom poučoval služebnictvo v domě, co mají po jeho smrti udělat, ukázal jim i místo na jednom kopci, kde jej měli pohřbít. Potom předstoupil před vojáky, kteří měli vykonat jeho popravu, a řekl jim, že on je ten Longin, kterého hledají. Vojáci byli zmateni a zároveň se před Longinem i styděli a rozhodli se, že příkaz setnout Longina nesplní, ten však na ně naléhal, aby rozkaz svého velitele splnili.
A tak byl Longin setnut mečem a spolu s ním i jeho dva druhové. Jejich těla byla pohřbena na místě, kde Longin před svojí mučednickou smrtí ukázal, hlava Longina pak byla vojáky přinesena Pilátovi, ten ji předal velekněžím a farizeům a ti ji dali zakopat do hnojiště za městem.
Za nějaký čas, jedna slepá žena, přišla do Jeruzaléma, aby se poklonila jeho svatyním. Ve snu se jí zjevil svatý Longin a řekl jí, aby našla jeho hlavu na místě, kde byla zakopána a tu potom na důstojném místě pohřbila. Slepou přivedli k hnojišti, hlavu našli, a když se slepá žena dotkla hlavy mučedníka, nabyla zraku. Tato žena potom přenesla čestnou hlavu svatého mučedníka Longina do Kappadokie, kde ji s úctou pohřbila.


Žádné komentáře:

Okomentovat