neděle 28. listopadu 2010

Svatý apoštol Filip
(památka dle církevního kalendáře 14. / dle světského to je 27. listopadu)

Pocházel z Betsaidy u Galilejského jezera, stejně jako apoštolové Petr a Ondřej (Jan 1, 44). Od svého mládí, byl vzděláván v Písmu Svatém a byl znalcem starozákonních proroctví o Mesiáši. Když jej Spasitel vyzval k následování, šel za Ním (Jan 1, 43), poznav v něm Spasitele. Ke Kristu přivedl i apoštola Natanaela (Jan 1, 45 - 51)
Po sestoupení Svatého Ducha, Filip horlivě šířil Evangelium v mnohých částech Asie a Řecka. Při šíření Božího Slova v Galileji, činil mnohé zázraky.
V Řecku, se jej pokoušeli zabít místní Židé, když mezi nimi kázal o Vzkříšeném Kristu, ale Hospodin jej zázračně zachránil. Ti, kteří se rozhodli zabít Filipa, pojednou oslepli, ale po jeho modlitbě znovu opět nabyli zraku a uvěřili v Ježíše Krista. Z Řecka odešel do Parthi (Parthská říše, dnešní Irán), poté do města Ašdod (leží na Izraelské pobřežní planině), kde uzdravil nemocné oči Nikoklidose, který jej přijal do svého domu a poté se dal s celou svou rodinou pokřtít.
Z Ašdodu odešel apoštol Filip do Hierapole Syrské, kde farizei navedení Židé zapálili dům, ve kterém apoštol přebýval. Když potom následně spatřili zázraky, které Filip při šíření Božího Slova činil, jakým byly, uzdravení nemohoucí ruky místního vládce Aristarcha, který chtěl udeřit apoštola a z mrtvých vzkříšení chlapce, který zemřel na rukách své matky, učinili ze svých skutků pokání a dali se pokřtít.
Následně apoštol odešel do Sýrie, Malé Asie, Lydie (historické území v Malé Asii shodné zhruba s dnešními tureckými provinciemi İzmir a Manisa) a Misie (Misia - taktéž Malá Asie, dnešní Turecko), všude tam šířil Evangelium a snášel mnohá strádání. Filipa a jeho sestru Mariannu (Mariamna), která jej doprovázela, mnohokráte kamenovali, věznili a vyháněli z měst.
Potom přišel do Frýgie (oblast v Malé Asii, dnešní Turecko, která se rozkládá v západní části Anatolské vysočiny), do města Hiearopol, kde se nacházelo mnoho pohanských chrámů. Jeden z těchto chrámů, byl zasvěcen hadům a při tomto chrámu žil velký had, kterému byly přinášeny oběti. Apoštol Filip silou svojí modlitby, tohoto hada zahubil a uzdravil mnohé z těch, kteří byli uštknuti jedovatými hady. Mezi uzdravenými, byl i manželka správce města Anthipata, která přijala křesťanství. Když se to Anthipat dozvěděl, přikázal apoštola Filipa, jeho sestru a apoštola Bartoloměje, kteří byli s ním, zatknout. Apoštolové byli na popud pohanských kněží ukřižováni. V tom samém čase, však započalo i veliké zemětřesení a všichni ti, kteří byli na soudu, byli zasypáni zemí. Apoštol Filip, který byl na kříži, se nepřestajně modlil za své mučitele, i za ty co utrpěli od následků zemětřesení. Shromáždění lidé, když spatřili, co se stalo, uvěřili v Krista a vydobyli si, aby apoštolové byli sňati z křížů. Apoštol Bartoloměj, který přežil ukřižování, byl osvobozen, pokřtil všechen věřící lid a ustavil jim biskupa. Apoštol Filip, skrze jehož modlitby, byli všichni zachráněni, krom Anthipata a pohanských kněží, zesnul na kříži. Jeho sestra Marianna, pochovala jeho tělo a spolu s apoštolem Bartolomějem, potom putovali do Arménie, šířit Slovo Boží, tam nakonec přijal smrt na kříži svatý apoštol Bartoloměj (jeho památka je 11.června/ 24. června), spravedlivá Marianna (její památka je 16.února/ 1. března), potom šířila Evangelium do konce svého života v Lykanoii (Malá Asie).

Žádné komentáře:

Okomentovat