středa 24. listopadu 2010

Svatý velký mučedník Mína
(památka dle církevního kalendáře 11. listopadu / dle světského 24. listopadu)

Mučedník Mína, byl původem Egypťan a svým povoláním byl voják a sloužil ve městě Kotuan (ve Frýgii, dnešním Turecku). To bylo za doby vlády císařů Diocletiana a Maximianuse (císaři vládli společně od 284 do 305. Diocletian na Východě a Maximianus na Západě). Mína byl křesťanem, protivilo se mu dívat se na obětování modlám, a tak jednoho času se rozhodl a opustil vojsko, město i lidi a odešel na opuštěné místo v horách, kde se oddával postu a modlitbě. To vše proto, že Mínovi, bylo snadněji žít s divokými zvířaty, nežli s bezbožnými lidmi.
Jednoho dne však svatý Mína spatřil, jak v dálce ve městě Kotuan, začali bezbožné oslavy v den pohanského svátku. Rozhodl se odejít do města a přede všemi, vyznat víru v Krista, Boha Živého a usvědčit jejich modloslužebnictví jako lživé a temné.
Kníže tohoto města jménem Piros, když spatřil, jak Mína přišel, zeptal se jej kdo je a odkud je. Svatý mu odpověděl: Mým domovem je Egypt, a jméno mi je Mína, byl jsem vojákem, ale když jsem viděl obětování modlám, odřekl jsem se všeho, co jsem doposud měl, všech ctí i vyznamenání. A nyní jsem zde přišel, abych přede všemi vyjevil, Krista mého jako Boha Pravého, aby On mne zjevil jako služebníka Svého v Království Nebeském.
Když toto Piros uslyšel, a Mína na výzvu obětovat modlám, oběť odmítl, dal Mínu propadnout velkým mučením. Byl bičován, jeho tělo trháno železným drápy, byl pálen svícemi a mučen mnoha dalšími mukami, až jej nakonec dali setnout mečem. Jeho tělo vrhli do ohně, aby je křesťané nemohli vzít a uctívat. Křesťané však zachránili od ohně, alespoň některé části. Tyto ostatky byly potom v hluboké úctě pohřbeny, poté byly jeho ostatky přeneseny do Alexandrie, tam znovu pochovány a nad nimi vystavěn chrám, zasvěcený svatému Mínovi.
Svatý velký mučedník Mína, strádal a zesnul okolo roku 304 a přesídlil se do Království Kristova. Ten kdo s vírou oslavoval a přizýval svatého Mínu v nesnázích ku pomoci, tomu vždy on pomohl. Místo jeho svatých ostatků, se proslavilo mnoha divy a modlitební ochranou svatého.

Žádné komentáře:

Okomentovat