čtvrtek 26. února 2009

O ikoně Přesvaté Bohorodice zvané Mlékem Krmící
(památka dle církevního kalendáře 12. ledna/dle světského 25. ledna)

Tak se jmenuje ikona Přesvaté Bohorodice, kterou přivezl světitel Sáva Srbský z monastýru ctihodného Sávy Posvěceného, co je blízko Jeruzaléma. Světitel Sáva tuto ikonu přinesl na svatou horu Athos, kde ji uložil v jim založené postnici (посница – malá kaple) v Kareji. A takto se vyplnilo to, co předpověděl ctihodný Sáva, 800 let před tím než přišel světitel Sáva Srbský, na svoji pouť do Palestiny. Bylo totiž předpovězeno ctihodným, že jednou přijde nějaký kněz ze Srbska jménem Sáva, které mu mají bratři monastýru tuto ikonu Přesvaté Bohorodice dát. A dle proroctví ctihodného Sávy se i stalo a ikona Přesvaté Bohorodice «Mlékem Krmící», se tak dodnes nachází v postnici světitele Sávy na svaté hoře Athos.

MODLITBA K PŘESVATÉ BOHORODICI PŘED JEJÍ IKONOU ZVANOU MLÉKEM KRMÍCÍ


Modlitba 1.
Přijmi ó Paní Bohorodice, slzavé modlitby a prosby služebníků Tvých, k Tobě přibíhajících. Vidíme Tě na svaté ikoně, jak na rukou nosíš a mlékem krmíš, Syna Tvého a Boha našeho, Hospodina Ježíše Krista. I když jsi Jej bez bolesti porodila, znáš všechny mateřské smutky a bolesti, a i bezmocnost synů a dcer lidských vidíš. Proto se vroucně skláníme k uzdravujícímu obrazu Tvému a v dojetí jej líbajíce, prosíme Tebe, všem milostivá Vládkyně: nás hříšné, v bolestech rodit odsouzené a se zármutkem krmit děti naše, milostivě nás ušetři a soucitně se nás zastávej. Děti naše, jako i ty co je rodily, zbavuj od těžkých nemocí a hořkých strádání. Daruj jim zdraví a dobrotivou pomoc tvoji, aby ti kteří, jsou krmeni, od síly v sílu vyrůstali a ty kteří je krmí, naplň radostí a útěchou, jakož i nyní svojí přímluvou, z úst dětí a ostatních Hospodin učiní chválu svojí. Ó matko Syna Božího, slituj se nad matkami synů a dcer lidských a nad nemohoucím lidem Tvým: postihující nás nemoci brzy uzdravuj, jsoucí v nás žaly a zármutky utěšuj, nepřezírej slzy a povzdechy služebníků Tvých. Vyslyš nás v den zármutku před ikonou Tvojí se sklánějící, v den radosti a vykoupení, přijmi od nás děkovné chvály srdcí našich. Povznes prosby naše k trůnu Syna Tvého a Boha našeho, ať milostivý bude k hříchům a nemocem našim a nechť rozprostře milost Svoji, na ty kteří znají Jeho Jméno, takto i my a děti naše, oslavíme Tebe, milosrdnou zastánkyni a neochvějnou naději pokolení našeho, na věky věkův. Amen.
(modlitba z dle cirkevněslovanského textu)
Modlitba 2.
Přesvatá Bohorodice, Ty která mlékem napájíš Toho, který svět napájí životem, napoj z hrudi milosti Tvé, osiřelé duše naše. Zhlédni na nás Krmitelko Toho, který nepotřebuje pokrm – který je sám pokrmem života věčného. Neopouštěj nás Přečistá, neopouštěj Přesvatá! Udobři vůči nám Toho, který Sebe učinil dítětem a hladověl, aby nás Sebou nasytil. Umilostiv hrající se děťátko, na hrudi Tvé, útěchu mateřského mléka hledající. Neopouštěj nás, Matko, neboť není ti neznámá mateřská starostlivost. Nechť tvoje milost nevyschne, tak jako i mléka tvého, nebylo nedostatek. Ty, která jsi nakrmila Toho, který svým životem krmí svět a lilii krásou odívá, buď Matkou těm, kteří matku nemají, buď radostí těm, z jejichž tváří slza nemizí. Zmírni smutek dětí bez rodičů, utěš ty, kteří děti nemají; buď všem všechno, neboť ty to i jsi, rodičko nezacházející světlosti. Řeko blahodati rozvodněná, svým mateřským soucitem zastřešuj děti tohoto světa, nemocné uzdrav, neposedné utiš, daruj bystrý rozum k učení, k pochopení a rozpoznání dobra, rozžehni ducha zbožnosti, nepokojnost mládí zkroť, zbloudilé obrať na správnou cestu…. Matko Toho, který zemi ve světlo zavinuje, prosvětli naše potemnělé duše, posilni nemohoucí přirozenost naši a neopouštěj nás Přečistá. Navštiv nás Blahodatí, Požehnaná! Rodícím buď brzkou úlevou, vdovám útěchou, sirotkům pečovatelkou. Buď nám Přečistá v neduzích útěchou, ochraňuj děti v nemocnicích, požehnej ruky těch, kteří je léčí a těch co jim v jejich nemocech pomáhají. Nezanechávej děti umírající nepokřtěné, zmírni smutek rodičů jejich a sjednoť nás v Království nepomíjejícím, kde není slz, ani nářků. Povzbuď nás nadějí na život věčný a jednotu na nebesích. Daruj matkám bohabojnost při výchově dětí, ať příkladem svého života, pobídnou děti ke zbožnosti. Ty, jejíž srdce raněno bylo bolestí Syna strádajícího, zmírni bolesti srdcí našich strádajících. Zhlédni na nás Předobrotivá! Před tváří divotvorné ikony Tvoji, skláníme se a v slzách prosíme Tebe: neopouštěj nás, neboť si nezasloužíme podivuhodnou milost Tvoji. Ty vidíš bolest naši, Ty slyšíš nářky naše, i kdybychom Ti nic neřekli, Tvojí mateřské lásce je vše známo. Nasyť nás Synem Tvým, abychom neochabovaly chodíce po cestě Jeho, slavíce Boha podivuhodného ve svaté trojici, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky, až na věky věkův. Amen.
(modlitba ze srbského textu)

Žádné komentáře:

Okomentovat