úterý 17. února 2009

Ctihodný Mojžíš Mouřenín
(památka 28. srpna podle církevního kalendáře/ to je dle světského 10. září)

Ctihodný Mojžíš Mouřenín (tj. černý, z Etiopie), byl otrokem, po té se z něho stal vůdce lupičů a zlodějů, kteří v poušti přepadávali karavany. Milost Boží se, ale dotkla srdce hříšníka a Mojžíš učinil pokání ze svých hříchů a odešel do jednoho z egyptských monastýrů. Dlouhý čas bojoval s tělesnými myšlenkami a tělesným sváděním. Po poučení a radě ct. Isidora, počal držet co nejpřísnější půst a unavoval svojí tělesnost mnohými poklonami, přesto od něj vášeň, která jej trápila, neodstupovala. Po té mu ct. Isidor ukázal v duchovním vidění množství démonů na západě, kteří se chystali k bitvě a na východě – ještě větší počet svatých andělů, také se zbrojících k boji. Tehdy mu řekl: „Vidíš, že více je těch, kteří nám pomáhají, nežli těch, kteří povstávají proti nám“.
Po projití dlouhého času, mu poté ct. Isidor řekl: „Od teď, tě ona vášeň, přestane mučit. Věz, že proto byl na tebe tento tělesný boj dopuštěn, aby sis nemyslel, že svým vlastním postem a bojem, jsi mu odolal“. Ctihodný se za svého života stal důstojným hodnosti presbytera a kolem r. 400 zesnul mučednickou smrtí. Zakládajíc na životě světce, věřící se k němu obracejí s prosbami, aby je, zbavil hněvivosti, opilství a od tělesné vášně.

Tropar hlas 1.
Pouště obyvatel a v těle anděl, /
divotvůrcem zjevil jsi se, Bohonosný otče náš Mojžíši:/
postem, bděním, modlitbou jsi Nebeské dary přijal, /
uzdravuješ nemohoucí a duše těch, kteří s vírou k tobě přicházejí. /
Sláva dajícímu tobě moc, / sláva korunujícího tebe, /
sláva konajícímu tebou uzdravení.

( jeden z pěti obecných troparů ke ctihodnému (mnichu), které se užívají, když služba v minee k památce daného světce nemá vlastní tropar )

Modlitba
Veliká sílo pokání a nezměrná hlubino Božího milosrdenství! Ty, ctihodný otče Mojžíši, jsi byl nejdříve lotrem a zlodějem, ale zhroziv se svých hříchů, zarmoutil ses z nich, v pokání a v lítosti přišel jsi do monastýru. Tam jsi ve velikém pláči, pro své dřívější bezákonosti, v postu a modlitbě, setrval až do konce života. Byl jsi důstojný Kristovy blahodati odpouštění a daru konání mnoha divů. Ctihodný, ty jsi od těžkých hříchů dosáhl až k předivným ctnostem! Pomáhej i těm, kteří se k tobě v modlitbě obracejí, vlekoucí se do záhuby, pro svůj hněv, pro bezměrné užívání vína, které škodí duši a tělu – chrámu ducha svatého. Zhlédni na ně svým milostivým zrakem a nepřezírej je, buď k nim pozorný, když přibíhají k tobě. Pros a modli se, svatý Mojžíši, vládce Krista, nechť on, milosrdný neodvrhuje je, bezmocné a nešťastné, hynoucí od hněvu a nemírného pití vína, dej ať nezaraduje se ďábel z jejich záhuby, neboť všichni jsme jako stvoření Boží, vykoupeni Přečistou Krví, Jeho Syna. Vyslyš ctihodný Mojžíši, modlitbu a prosbu jejich i naši. Odežeň od nich ďábla, daruj jim sílu zvítězit nad jejich vášní. Uveď je na cestu dobra, osvoboď je z otroctví vášní, zbav je od záhuby hněvu a nemírného pití vína, aby obnoveni v duchovní střízlivosti a čistém rozumu, zamilovali si všechnu zdrženlivost a zbožnost a věčně oslavovali vždy zachraňujícího své stvoření Předobrotivého Boha, jemuž patří sláva, čest a klanění na věky věkův. Amen.
Žádné komentáře:

Okomentovat