pátek 26. prosince 2008

Svatý Jan Křtitel
(památka 7. ledna podle církevního/ 20. ledna podle světského kalendáře)

Sbor svatého slavného proroka a předchůdce Páně, Jana Křtitele. Protože se Janova hlavní úloha v životě uskutečnila v den Zjevení Páně, Církev už odedávna, zasvětila následující den právě jemu. K tomuto dni, se váže i jedna událost s rukou Předchůdce Jana. Evangelista Lukáš, si přál, aby bylo Janovo tělo přeneseno ze Sebasté, kde byla velkému proroku, z rozhodnutí Heroda setnuta hlava, do Antiochie svého rodného města. Uspěl, ale získat pouze jednu ruku, která se poté schraňovala v Antiochii až do 10. století, potom byla přenesena do Cařihradu, kde za časů Turků zmizela. Pro ruku svatého Jana, se říkalo, že ji každý rok, v den památky svatého, archijerej vynašel před národ. Někdy ruka byla roztažená a někdy skrčená. V prvém případě to označovalo bohatou a velkou úrodu, v druhém pak neúrodu a hlad.
Svatý Jan Křtitel se oslavuje několikráte v roce, ale největší svátek je v tento den, 7. ledna. Mezi osobnostmi evangelistů, které obklopovali Spasitele, zaujímá osobnost Jana Křtitele zvláštní místo. A to jak pro způsob svého příchodu na svět, tak i pro způsob svého života ve světě, pro úlohu pokřtění lidí pro pokání, pro křest Mesiáše. Stejně tak i pro svůj tragický odchod z tohoto života. On byl takové morální čistoty, že se mohl opravdu nazvat andělem, jak jej nazývá i svaté písmo, více nežli smrtelným člověkem. Ode všech ostatních proroků, se svatý Jan odlišuje především tím, že měl to štěstí, že mohl rukou ukázat světu Toho, koho prorokoval: Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: "Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. To je ten, o němž jsem řekl: Za mnou přichází někdo větší, neboť byl dříve, než já. Já jsem nevěděl, kdo to je, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby ho poznal Izrael." Jan vydal svědectví: "Spatřil jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. A já jsem stále nevěděl, kdo to je, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: 'Na koho spatříš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.' Já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je Syn Boží." Jan, 29–34.

Žádné komentáře:

Okomentovat