úterý 17. ledna 2017
Sbor sedmdesáti apoštolů
Památka 4. /17. ledna

Kromě dvanácti apoštolů, Spasitel náš Ježíš Kristus, vybral ještě dalších sedmdesát, které vyslal ke kázání Evangelia. Poslal je před sebou po dvou do každého města i místa, kam měl sám potom jít. Řekl jim: Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky. Neberte si měšec ani mošnu ani obuv. S nikým se na cestě nepozdravujte. Když vejdete do některého domu, řekněte nejprve: 'Pokoj tomuto domu! (Lukáš 10, 1–5). Ale tak jako jeden z dvanácti, Jidáš, odpadl od Pána, tak i někteří z těch sedmdesáti Ho opustili. Ne proto, aby jej zaprodali, jako spíše pro nemoc lidskou a svoji malověrnost: Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili. (Jan 6, 66). A tak jako Jidášovo místo bylo zaplněno apoštolem jiným, tak i místa těch, kteří opustili Spasitele, byla zaplněna jinými. Tito apoštolové, pracovali stejně, jako i prvních dvanáct apoštolů, byli jim pomocníky v šíření a upevnění církve Boží ve světě. Mnohá muka a zlomyslností přetrpěli od lidí a démonů. Ale jejich pevná víra a vřelá láska ke Vzkříšenému Hospodinu, učinila je vítězi nad světem a následníky Nebeského Království.

Žádné komentáře:

Okomentovat