pátek 4. května 2012


Svatý velikomučedník Jiří Vítězný, divotvorce
(památka 23. dubna / 6. května )

Tento vítězoslavný světec se narodil v Kappadokii (vnitrozemí Malé Asie, dnešní Turecko) v rodině zámožných a zároveň i zbožných rodičů. Jeho otec přijal strádání pro Krista a matka poté, co se stala vdovou, se z Kappadokie vrátila domů do Lyddy v Palestině. Když Jiří vyrostl, odešel do vojska, kde ve svých dvaceti letech získal hodnost tribuna (tribun - jeden ze šesti důstojníků legie, kteří se původně střídali jako velitelé legie, později tvořících štáb velitele (legáta) legie - lat. tribunus militum), a jako takový se nacházel ve službě při císaři Diokleciánovi (římský císař v letech 284–305).
Když tento císař započal strašné pronásledování křesťanů, odvážně před něj předstoupil a vyznal, že i on je křesťanem. Císař jej dal uvrhnout do vězení a přikázal, aby mu dali nohy do klád a na hruď položili těžký kámen. 
Potom přikázal, aby byl mučedník přivázán na kolo, pod kterým byly desky s velkými hřeby, a když jej potom na kole otáčeli, jeho tělo bylo jedna krvavá rána. Potom jej zakopali do země, až mu vyčnívala jen hlava, a nechali jej v zemi po tři dny a tři noci. Po těchto mukách mu jeden modloslužebník podal smrtonosný jed, svatý Jiří se však ani pod tlakem tohoto mučení nevzdal naděje a neustále se tajně modlil k Bohu, a Bůh jej vždy v pravém okamžiku uzdravil a spasil od smrti, k velkému údivu všeho lidu. Když i mrtvého svojí modlitbou vzkřísil k životu, tehdy mnozí přijímali víru Kristovu. Mezi nimi byla i císařova žena Alexandra a hlavní žrec Athanásij, dále pak rolníci Glykerij a Valerij, Donát a Terin. 
Nakonec císař odsoudil Jiřího i svoji ženu Alexandru ke stětí hlavy mečem. Blažená Alexandra vydechla naposled na popravišti před svým stětím a svatý Jiří byl setnut roku 303. Zázraky a divy, které se děly a stále dějí na hrobu svatého Jiří, nemohou být sečteny.  Nemohou být sečteny ani jeho zjevení, skrze něž se zjevil buď to ve snu, anebo zjevně mnohým, kteří jej vzývali a kteří doufali v jeho pomoc podobně, jak činí a k němu se s nadějí a vírou obracejí lidé i v našich dnech.
Poněvadž vzplanul láskou ke Kristu, nebylo svatému Jiřímu zatěžko zanechat všeho ostatního pro tuto nadpozemskou Lásku. I hodnost, i bohatství, i císařskou úctu, přátele a celý svět. A za jeho lásku k Bohu jej Pán odměnil korunou věčné slávy na nebi i na zemi, životem věčným ve Svém království. Navíc mu Bůh daroval sílu a moc, aby pomáhal v nemocech a neštěstích těm, kteří jeho jméno neustále vzývají.


Tropar hlas 4.
S vírou jsi vedl dobrý boj, svatý Jiří, mučedníku Kristův; zavrhl jsi nelítostnost tyranů a nabídl ses v oběť příjemnou Hospodinu. Proto jsi přijal korunu vítězství a skrze tvé modlitby všichni získávají odpuštění hříchů.
Jiný tropar hlas 4.
Osvoboditeli zajatců, ty, jenž ubohým zajišťuješ ochranu, v němž nemocní nalézají lékaře a knížata obránce, svatý Jiří, vítězný a veliký mučedníku, přimlouvej se u Krista Boha našeho za spásu duší našich.
Kondak hlas 4.
Sám jsi vyrostl skrze Boha a stal se úctyhodným zahradníkem víry, sklízeje svazky ctností: sel jsi v slzách a v radosti jsi sklízel; za krvavý boj, který jsi vedl, jsi obdržel Krista odměnou: a skrze tvé modlitby všichni získávají odpuštění hříchů.


Modlitba ke svatému velikomučedníku a divotvůrci
Jiřímu Vítěznému

Všechvalný, svatý velikomučedníku a divotvůrce Jiří! Shlédni na nás svou brzkou pomocí a upros lidumilného Boha, aby neodsoudil nás hříšné kvůli bezzákonnostem našim, ale abys učinil s námi podle veliké své milosti. Nepřezírej naše modlitby a prosby, ale vypros nám u Krista, Boha našeho, tichý a Bohu milý život, zdraví duševní i tělesné. Zemi vypros plodnost, úrodu a ve všem hojnost. Dej ať vše blahé a dobré, nám tebou od přeštědrého Boha darované, neobrátíme ve zlé, ale ve slávu Jeho svatého jména a v oslavení tvé mocné záštity. Dej, ať daruje našemu pravoslavnému národu vítězství nad nepřáteli, dej, ať nás utvrdí nepomíjejícím pokojem a požehnáním. Nechť nás ohradí zástupem svých svatých Andělů, abychom byli zbaveni při odchodu z tohoto života od sítí zlého nepřítele a přetěžkých jeho vzdušných celnic, abychom neodsouzeně mohli předstoupit před trůnem Hospodinovy slávy.
Vyslyš nás, mučedníku Kristův Jiří, a pros za nás neustále trojjediného Vládce všech, Boha, abychom Jeho blahodatí a lidumilností, tvojí pak pomocí a zastáním, nalezli milost spolu s Anděli a Archanděli i všemi svatými státi po pravici jediného spravedlivého Soudce a toho navždy oslavovati s Otcem a Svatým Duchem, nyní i vždycky, až navěky věkův. Amen.
Obnovení (posvěcení) chrámu velikomučedníka Jiřího, v Lyddě¹ roku 1872
(památka 3. /16. listopadu)

Chrám svatého velikomučedníka Jiřího, v Lyddě, byl prvně postaven svatou Helenou roku 415, kalif Hakam jej však dal roku 1010 zničit. Křižáci chrám obnovili, ale znovu ho zbořil sultán Saladin roku 1191. Znovu postavený a opět zničený kostel dal roku 1442 egyptský sultán částečně přestavět na mešitu.
Současný chrám byl postaven roku 1872 na zbytcích bývalých staveb, které jsou dosud dobře patrné, a skládá se ze dvou chrámových lodí. Na jižní stěně můžeme vidět zazděná okna a dveře, které vedly do původního chrámu. Nalevo od hlavní lodi je schodiště vedoucí do krypty se světcovou hrobkou, ze které se vychází zase jiným schodištěm napravo. Vprostřed chrámu visí velký lustr podobný lustru v chrámu Vzkříšení v Jeruzalémě.


 ____________________________________________

¹Město Lod - Lydda se nachází jihovýchodně od Tel Avivu (Izrael).

Žádné komentáře:

Okomentovat