středa 25. srpna 2010

Proměnění Pána Boha a Spasitele našeho Ježíše Krista.
(památka dle církevního kalendáře 6. srpna/ to je 19. srpna dle světského)


Třetího roku Svého učení na zemi Pán Ježíš, častěji hovořil k učedníkům, o Svém blízkém strádání, ale zároveň i o Svojí slávě, po strádání na kříži.
Aby nadcházející strádání neoslabilo Jeho učedníky a ti, aby pro to od Něj neodpadli, On Přemoudrý, jim chtěl před Svým strádáním ukázat i Svoji Božskou Slávu. Proto vzal sebou Petra, Jakuba a Jana a vyšel s nimi za noci na horu Tábor, kde se před nimi proměnil. A Jeho tvář zářila jako slunce a Jeho šat byl oslnivě bílý (Matouš 17, 2).
A zjevili se vedle Něj Mojžíš a Eliáš, velicí starozákonní proroci. A když je spatřili učedníci, podivili se a Petr řekl: Pane, dobré jest nám tuto býti. Chceš-li, uděláme tuto tři stánky, tobě jeden a Mojžíšovi jeden a Eliášovi jeden. Když pak on ještě mluvil, hle, oblak světlý zastínil je. A, hlas z toho oblaku řkoucí: Tento jest ten můj milý Syn, v němž se mi dobře zalíbilo, toho poslouchejte. To uslyševše učedníci, padli na tváři své a báli se velmi. A přistoupiv Ježíš, dotkl se jich, řka: Vstaňte a nebojte se. (Matouš 17, 4-7).
Proč Pán vzal na horu Tábor jen trojici učedníků a ne všechny? To proto, neboť Jidáš nebyl důstojný vidět Božskou slávu Učitele, které ho měl zradit a Pán nechtěl nechat jeho samotného pod horou, aby tak tento zrádce nemohl ospravedlnit svoji zradu.
Proč se proměnil na hoře a ne v nížině? Aby nás naučil dvěma ctnostem, pracovitosti, zbožnosti a pamatováním na Boha. Neboť ke stoupání do výšin je zapotřebí námahy a ona výšina, na kterou vyšli, představuje výšinu myšlenek našich tj. zbožnosti, pamatováním na Boha.
Proč se proměnil za noci? Neboť noc je k modlitbě a zbožným myšlenkám vhodnější nežli den a také proto, že noc pokrývá tmou pozemskou krásu a odkrývá krásu hvězdného nebe.
Proč se zjevili Mojžíš a Eliáš? Aby byl rozbit a zničen omyl a klam židů, že Kristus je jeden z proroků, Eliáš, Jeremiáš, anebo nějaký jiný, proto se On zjevil jako Král nad proroky, a proto se zjevili Mojžíš a Eliáš jako Jeho služebníci. Do toho času, Pán mnohokráte ukázal učedníkům Svoji božskou moc. A na Táboře jim odhalil svou božskou přirozenost
. Toto vidění, Jeho Božství, a vyslyšení nebeského svědectví o Něm, jako o Synu Božím, bylo zapotřebí, aby posloužilo učedníkům ve dnech strádání Páně, na upevnění neochvějné víry v Něho a Jeho konečného vítězství.

Tropar hlas 7.
Tys proměnil se na hoře, Kriste Bože, a ukázal jsi učedníkům slávu svou, pokud ji snésti mohli. Na přímluvy Bohorodice ať zasvitne též nám hříšným světlo Tvoje věčné. Dárce světla, sláva Tobě.

Žádné komentáře:

Okomentovat