čtvrtek 31. prosince 2009

Svatý apoštol Šimon Zélota
(Památka 10. května / 23. května a v den sboru svatých slavných a všechvalných 12. apoštolů 30. června / 13. července)

Svatý apoštol Šimon Zélot, pocházel z Kány Galilejské, byl synem svatého Josefa Snoubence (A přišed do vlasti své, učil je ve škole jejich, tak že se velmi divili, a říkali: Odkud má tento moudrost tuto a moc? Zdaliž tento není syn tesařův? Zdaliž matka jeho nejmenuje Maria, a bratří jeho Jakub a Josef a Šimon a Juda? Matouš 13, 54 -55) a jedním z 12 apoštolů. Když se Šimon ženil, přišel na svatební hostinu Ježíš Kristus se svojí matkou, spolu s učedníky. I stalo se, když se nedostávalo vína, že tehdy učinil Ježíš první zázrak a proměnil vodu ve víno.


Třetího pak dne stala se svatba v Káni Galilejské, a byla matka Ježíšova tam. A pozván jest také Ježíš i učedníci jeho na tu svatbu. Když se pak nedostalo vína, řekla matka Ježíšova jemu: Vína nemají. Dí jí Ježíš: Co mně a tobě ženo? Ještě nepřišla hodina má. Dí matka jeho služebníkům: Což by koli vám řekl, učiňte. I bylo tu kamenných štoudví šest postaveno, podlé očišťování Židovského, beroucí v sebe jedna každá dvě neb tři míry. Řekl jim Ježíš: Naplňte ty štoudve vodou. I naplnili je až do vrchu. I dí jim: Nalévejte již, a neste vrchnímu správci svatby. I nesli. A jak okusil vrchní správce svatby té vody, vínem učiněné, (nevěděl pak, odkud by bylo, ale služebníci věděli, kteříž vážili vodu), povolal ženicha ten vrchní správce, A řekl mu: Každý člověk nejprve dobré víno dává, a když by se hojně napili, tedy to, kteréž horší. Ty zachoval jsi víno dobré až dosavad. To učinil Ježíš počátek divů v Káni Galilejské, a zjevil slávu svou. I uvěřili v něho učedníci jeho. Jan 2, 1 – 11


Užaslý od tohoto zázraku, Šimon celým svým srdcem a duší uvěřil v Pána Ježíše jako zaslíbeného Mesiáše, zanechal všeho a následoval Krista. Šimon získal jméno Zélota což znamená horlivec. V den Svaté Padesátnice přijal spolu s dalšími apoštoly dar Svatého Ducha. Svatý Apoštol Šimon kázal učení Kristovo v Judsku, Egyptě, Libyi, Kyréně a Britanii. Nakonec přijal mučednický konec v Abcházii, kde byl ukřižován na kříži. Pohřben ve městě Nikopsii (město okolo V – VII století na severním Kavkaze) blízko Suchumi (Suchum - nyní hlavní město republiky Abcházie). Na místo jeho pohřbení začali přicházet věřící, prosíce jeho pomoc ve svých těžkostech a uzdravení od svých nemocí a neduhů. Ve čtvrtém století zde byl postaven chrám zasvěcený svatému apoštolu Šimonu, dvě století po mučednickém skonu apoštola se Abcházie stala křesťanskou zemí. V 11. a 12. století se Abcházie, dostala jak mnohé jiné země pod vládu Turků, a národ přecházel na islám, přestože chrámy a monastýry byly zničeny, na rozvaliny chrámu svatého apoštola vždy přicházeli věřící a stále prosili o pomoc svatého apoštola. Hrob svatého apoštola nebyl nikdy znesvěcen, vždy byl velmi ctěn. Později (XIX. století) byl na místě života svatého apoštola, blízko Iverské hory, postaven Nový Athoský monastýr Šimona Kananejského (založen 1875 mnichy ze starého Athosu, z monastýru svatého velkého mučedníka Pantelejmona) a starý chrám byl znovu obnoven, blízko tohoto chrámu je pramen, který je nazván podle svatého apoštola a je považován za uzdravující. Do nynějších dní se zachovala i jeskyně, ve které žil v modlitbách svatý Apoštol.

Tropar hlas 3. (obecný)
Apoštole svatý Šimone,
pros milosrdného Boha,
aby prominutí hříchů
udělil duším našim.

Modlitba ke svatému apoštolu Šimonu Zélótu (Horlivci)
Svatý slavný a všechvalný apoštole Kristův Šimone, který jsi byl důstojný přijmout do svého domu v Káni Galilejské, Pána našeho Ježíše Krista a jeho Přečistou Matku, Vládkyni naší Bohorodici, a stal si se svědkem Kristova přeslavného zázraku, proměnění vody ve víno. Modlíme se k tobě s vírou a láskou: pros Krista Boha, aby proměnil naše duše z hřích milující, na Boha milující. Ochraňuj nás a zachovej, tvými modlitbami, od pokušení ďábelských a hříšných padnutí. A vypros nám pomoc z výsosti, v čase zármutku a naší bezmocnosti a nemohoucnosti, abychom neklopýtli o kámen pokušení. Ale abychom vytrvale šli po cestě Kristových přikázání, dokud nedostihneme příbytků rajských, kde ty nyní přebýváš, a raduješ se!
Apoštole Spasitele Krista! Nezahanbi nás, pevně v tebe doufající, buď nám pomocníkem a ochráncem, v celém našem životě. Pomož nám zbožně a Bohu mile, tento dočasný život zakončit, blahé a pokojné skonání křesťanské získat a být důstojnými dobré odpovědi, na strašném soudu Kristově. Abychom unikly nebeským celnicím a moci krutého vládce, ale abychom se stali dědici Království Nebeského a velebili velkolepé Jméno Otce i Syna i Svatého Ducha, na věky věkův. Amen.

Žádné komentáře:

Okomentovat