úterý 17. listopadu 2009

Svatí nezištníci a divotvorci Kosma a Damián Asijští
památka 1. listopadu dle církevního kalendáře/ dle světského 14. listopadu

Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.
Matouš 10, 8

Svatí Kosma a Damián, pocházely z Malé Asie. Jejich otec, který byl pohanem, umřel ještě, když byli malými dětmi. Výchově v křesťanské zbožnosti se tak věnovala jejich matka Theodotia. Příklad jejich matky a čtení svatých knih, zachovali jejich život nezkaženým dle zákona Hospodinova. Kosma a Damián, vyrostli v muže spravedlivé a ctnostné. Vzdělaní a dobří lékaři, snažili se a získávali blahodatný dar Ducha Svatého, a silou modlitby uzdravovali duševní i tělesné neduhy a nemoci lidí, léčili i zvířata. S vroucí láskou k Bohu a bližním započali společnou službu. Od nemocných, které léčili svatí, nikdy nebrali žádné peníze, přísně tak dodržujíce přikázání Hospodina našeho Ježíše Krista: «Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte» (Matouš 10, 8). Sláva o svatých se roznesla po celém kraji, a lidé je nazvali nezištníky.
Jedenkráte se stalo, že svaté pozvali k těžce nemocné ženě, kterou už odmítli léčit pro její beznadějný stav jiní lékaři. Pro víru Palladie (tak se jmenoval tato nemocná žena) a pro horlivou modlitbu svatých bratří, uzdravil Hospodin nemocnou, a ta vstala ze svého lůžka zcela zdravá, oslavujíce Boha. Žena naplněná vděčností ke svatým lékařům, si přála, aby od ní přijali nějaký dar, Palladiia tajně přišla k Damiánovi, přinesla mu tři vejce a řekla: «Přijmi tento malý dar, ve jménu Svaté Životodárné Trojice – Otce, Syna i Svatého Ducha». Když uslyšel svatý nezištník jméno Svaté Trojice, neodvážil se odmítnout. Kosma, když se to dozvěděl, se proto velmi zarmoutil. Myslil si, že jeho bratr porušil jejich přísný slib. Brzy poté nadešel čas, kdy měl svatý Kosma odejít k Hospodinu. Umírajíc, dal příkaz, aby jeho bratra nepochovali vedle něj. Za nějaký čas umřel i svatý Damián, a tu všichni začali se rmoutit, protože nevěděli, kde by měl být hrob Damiána. V tom se, ale stal z Boží vůle, zázrak: k lidem přišel velbloud, kterého kdysi svatí vyléčili ze vztekliny, a promluvil lidským hlasem, aby nepochybovali a uložili Damiána vedle Kosmy, protože Damián nepřijal dar ženy jako mzdu, ale pro Jméno Boží. Čestné ostatky svatých bratrů, byly uloženy ve městě Thereman (v Mezopotámii).
Po své smrti, učinili svatí nezištníci mnoho zázraků. V Theremanu, poblíž chrámu svatých Kosmy Damiána, žil muž jménem Malch. Ten se jedenkráte chystal na dlouhou cestu a svoji ženu tak musel nechat na dlouhou dobu samotnou, a tak ji v modlitbě svěřil pod nebeskou záštitu svatých bratří. I stalo se, že nepřítel našeho spasení, usídlil se do jednoho z přátel Malcha, který začal přemýšlet o tom, že jeho ženu zabije. Po nějakém čase, tento člověk zašel za ní do domu, a řekl jí, že byl poslán Malchem, aby ji doprovodil a přivedl za ním. Žena mu uvěřila, a šla s ním, ten muž ji potom odvedl na pusté místo, kde ji chtěl zneuctít a zabít. Žena, když uviděla v jakém je nebezpečí a co jí hrozí, v hluboké víře se obrátila k Bohu. V tom se objevili dva muži, a onen špatný člověk, když je spatřil, pustil ženu a dal se na útěk, ale daleko nedoběhl a spadl do propasti. Ti mužové odvedli ženu domů, a když došli před dům, klaníce se jim k zemi, zeptala se jich žena: «Jak se jmenujete zachránci a spasitelé moji, komu mám být vděčná a děkovat až do konce svých dní? My jsme Kristovy služebníci Kosma a Damián» – odpověděli oni a v tom okamžiku se stali neviditelnými. Žena potom s bázní a radostí pověděla o všem, co se jí přihodilo, a oslavujíce Boha, se slzami přišla k ikoně svatých bratří, kde učinila děkovnou modlitbu, za svou záchranu. Od té doby, jsou svatí bratři Kosma a Damián ctění jako ochránci svatosti a čistoty křesťanského manželství, a jako zastánci pokoje manželského života.

Tropar, hlas 8.
Svatí nezištníci a divotvůrci, Kosmo a Damiáne,
navštivte nemoci naše,
darem jste přijali, darem dejte i nám.

Modlitba
Slavní divotvorci, nezištní lékaři Kosmo a Damiáne! Vy jste si od své mladosti zamilovali Krista Boha, Jehož příkazy jste celým svým srdcem zachovávali. Pro což jste od něj získali nejen um lékařský, ale především jste od Boha přijali i nevyčerpatelnou blahodať uzdravení všelikých neduhů a chorob. Proto nás, kteří se před vaší čestnou ikonou skláníme, vbrzku vyslechněte.
Malé děti, prosící vaší pomoci v jejich učení, svými modlitbami poučujte, aby vašim životům horlili, a aby nejen pozemské a světské získávali, ale především ve zbožnosti a pravé víře nepřestajně prospívali.
Na lůžku v nemoci ležícím, a z pomoci lidské zklamaným, v zoufalství jsoucím, k vám, ale s horlivostí ve víře, a se srdečnou modlitbou přibíhajícím, darujte vašimi milostivým zázračným navštívením, uzdravení jejich nemocí. Taktéž ty, kteří od krutých neduhů a nemocí, upadly do malodušnosti, reptání, utvrďte v trpělivosti, a skrze blahodať vám od Boha danou je poučte, aby poznali Boží svatou a dokonalou vůli, a oddali sami sebe i život svůj vůli Krista Boha.
Ty, kteří jsou v nemocech a neduzích, ale o nápravě svého života nic nečiní, ve svých hříších se nekají, a ve svých srdcích jsou zatvrzelými, zkroušeností ke spáse, a k pokání přizvěte, aby nemocní tělesně, byli zdraví v duši, a stali se tak účastníky Boží spasitelné blahodati.
Všechny k vám s vírou horlivě přibíhajícím, neporušené zachovejte od dlouhodobých nemocí, od krutých a nevyléčitelných chorob, zeslábnutí těla, ochabnutí rozumu, od smrtelných ran a nečekané smrti. Vaší mocnou přímluvou k Bohu, zachovejte nás utvrzené v pravé víře, ve zbožnosti prospívající, horlivými v dobrých skutcích, usilovnými v modlitbě k Bohu, abychom spolu s vámi, byli hodni ve věku budoucím vždy opěvovat a slavit, velkolepé jméno, Otce i Syna i Svatého Ducha, na věky věkův. Amen.

Žádné komentáře:

Okomentovat