pondělí 26. prosince 2016Ctihodný mučedník Štěpán Nový, vyznavač
(památka 28. listopadu / 11. prosince)

Tak jako si vymodlila Chana svého syna – proroka Samuela (1. Kniha Samuelova 1, 20), stejně tak i matka Štěpánova, modlila se Bohu, aby jí Bůh daroval syna. Když se jedenkráte modlila ve Vlachernském chrámu¹, před ikonou Přesvaté Bohorodice, přišel na ni lehký spánek, při kterém spatřila Přesvatou Pannu, zářící jako slunce, od které k ní byl slyšet hlas: jdi domů, ženo v pokoji, skrze modlitbu svoji, máš syna v útrobě tvoji. A skutečně, počala a porodila syna, tohoto svatého Štěpána.
V šestnácti letech, Štěpán přijal mnišství na hoře svatého Auxentia², od starce Jana, od kterého se naučil zbožné moudrosti a odříkavému životu. Když starec Jan, zesnul v Hospodinu, Štěpán zůstal na této hoře a dále vedl, přísný a odříkavý život, pracujíce až do úmoru. Jeho svatost a zbožný život, k němu přivedli mnohé učedníky.
Když císař Konstantin V. Kopronymos, pronásledoval ikony, ještě více než jeho otec Lev III. Isaurský, Štěpán se zjevil jako horlivý ochránce ctění svatých ikon. Nerozumný císař naslouchal odporným pomluvám proti svatému a sám se snažil různými intrikami o to, aby zlomil Štěpána a svedl jej z cesty uctívání ikon. Štěpán byl vyhnán na ostrov Prokonis a poté předveden do Cařihradu, spoután a uvržen do vězení, kde se setkal s dalšími 342 odsouzenými mnichy, přivedenými z různých stran země do vězení, kvůli uctívání svatých ikon. Ve vězení tito bratři v Kristu, činili celé církevní bohoslužebné pravidlo, tak jako v monastýru.
Nakonec dal císař odsoudit Štěpána na smrt. Světec svou smrt předpověděl čtyřicet dní před svým skonáním a rozloučil se v Kristu se svými spolu bratřími ve vězení. Císařští sluhové Štěpána vyvedli z vězení, vlekli jej po Cařihradských ulicích, přizývajíce všechny, kdož jsou za císaře, aby udeřili kamenem jeho nepřítele. Někdo z heretiků vzal dřevo, kterým udeřil svatého Štěpána do hlavy a svatý vydechl naposled.
A tak jako svatý Štěpán prvomučedník, přijal své strádání od protivníků Krista, tak tento Štěpán přijal strádání od ikonoborců. Strádání přijal tento slavný Kristův voják roku 767, ve svém 53. roku pozemského života a byl korunován slávou neuvadající.
__________________________________________________________________________________

¹ Vlachernský chrám – Chrám Přesvaté Bohorodice Vlachernské v Konstantinopoli v řečtině: Θεοτòκος τών Βλαχερνών, chrám byl vystaven spolu s monastýrem v pátém století (kolem roku 450) sv. císařovnou Pulcherií (Πουλχερία 399—453; svatá bohabojná Pulcherie její památka je 10. / 23. září) v čest ikony přesvaté Bohorodice, která nalezena císařovnou Eudokií v Jeruzalémě, a odtud byla zaslána do Konstantinopole, kde jí byl vystavěn tento chrám. V tomto chrámu bylo uschováno roucho Přesvaté Bohorodice, její pokrývka hlavy (pokrov) a část opasku. Chrám byl roku 1434 zcela zničen Turky, znovu pak byl obnoven, i když už ne v původní velikosti a slávě roku 1867, je jedním z nejvýznamnějších svatyní řeckého pravoslaví.

² Hora svatého Auxentia (γίου Αξεντίου ρος) – dávné mnišské centrum v Bithýnii, 12 km jihovýchodně od Chalkidonu, dnešní Turecko.

Žádné komentáře:

Okomentovat