úterý 19. února 2013Svatý Řehoř Veliký, papež římský, řečený Dvojeslov (Dialogos)
(památka dle církevního kalendáře 12. / dle světského 25. března)

Svatý Řehoř Veliký, papež římský, řečený Dvojeslov – Dialogus, se narodil v Římě okolo roku 540 a pocházel z významné patricijské rodiny.
Jeho otec se jmenoval Gordianus a byl senátorem, jeho matkou byla blažená Silvie. Řehoř sám se později také stal senátorem a prétorem města Říma. Po smrti svého otce se však zcela oddal duchovnímu životu. Z velkého bohatství, které zdědil, založil šest monastýrů na Sicílii a sedmý v samotném Římě, zasvěcený apoštolu Ondřejovi, a v tomto monastýru přijal mnišství a později se stal i jeho představeným. Jeho matka, blažená Silvie, přijala také mnišství v jednom ženském monastýru.
Když zesnul římský papež Pelagius II., byl za papeže zvolen svatý Řehoř (titul papež – papa – otec byl užíván do konce 5. stol. jako čestný titul pro biskupy obecně, od konce 5. stol. je tento titul užíván a vztahuje se hlavně k římskému a alexandrijskému biskupovi). Jelikož se sám považoval k této cti a moci nedůstojný, ukrýval se po dobu sedmi měsíců v horách a stržích. Hospodin však nakonec svatého Řehoře zjevil těm, kteří ho hledali, neboť na místě, kde se Řehoř ukrýval, se zjevil ohnivý sloup, který čněl od země až do nebe. Věřící se odebrali na to místo, našli tam Řehoře a přemluvili jej svými prosbami a slzami, aby se stal otcem věřících. On pak nakonec hodnost papeže přijal.
Byl neobyčejně milosrdným. Vše co měl, upotřeboval ku pomoci bídným, nemocným a všem potřebným. Byl pravým otcem sirotků a ochráncem vdov. Dával stavět domy pro ty, kteří se neměli ke komu obracet ve své nouzi a bídě.
Takto svatý Řehoř nekonal jen v Římě. Jednou vyslal do města Jeruzaléma abbu Probuse, aby tam vystavěl dům pro poutníky. Na Sinajskou horu pak pro změnu posílal každoročně velké milodary pro potřebu mnichů z monastýru sv. Kateřiny. Sám se o poutníky, nemocné a bídné staral tak, že je nechal usednout za svůj stůl a sám je obsluhoval.
Napsal řadu poučných a křesťanům potřebných knih. Pojmenování Dvojeslov – řecky Διάλογος, znamená dvojí slovo – besedník, a bylo věřícími vytvořeno pro jeho překrásnou knihu, ve které zjevil ctnosti a podivuhodné zázraky italských svatých – Rozhovory (besedy) o životě italských otců a nesmrtelnosti duše.
Je po něm také pojmenována Liturgie předem posvěcených Darů, která se slouží ve středy a v pátky Velikého Půstu (Liturgie předem posvěcených Darů je liturgií, při které se předkládají k přijímání Svaté Dary, které byly již posvěceny dříve - při předcházející plné liturgii sv. Basila Velikého nebo sv. Jana Zlatoústého). Postup této liturgie byl sestaven a uveden do církevní praxe svt. Řehořem, který tak učinil na základě shodné východní liturgie. Toto pojmenování liturgie tak vzniklo z hluboké úcty k tomuto světci, kterou k němu měla Východní Církev.
Svatý Řehoř byl pastýřem Kristovy církve celých třináct let, šest měsíců a deset dní, a poté, roku 604, odevzdal svoji duši Hospodinu. Jeho svaté ostatky spočívají ve vatikánském chrámu sv. apoštola Petra u jeho jižní stěny.

Tropar svt. Řehoři Dvojeslovu hlas 4. :
Božskou blahodať přijal jsi, / slavný Řehoři, od Boha shůry
a Jeho mocí byv posílen, / pro cestu Evangelia rozhodl ses,
pročež odměnu za námahu přijal jsi od Krista, / Jeho pros, nejblaženější, aby spasil duše naše.

Kondak hlas 3. :
Jako pravý vůdce, otče Řehoři, / Vůdce Krista pastýřům ukazoval jsi;
zástupy mnichů dovedl jsi / k nebeskému ovčinci
tím, že jsi stádce Kristovo / vyučil přikázáním Jeho.
Nyní se s nimi raduješ a veselíš / v nebeských příbytcích.

Žádné komentáře:

Okomentovat