neděle 21. března 2010

SVATÝ KŘÍŽ

Tropar Svatému Kříži, hlas 1.
Spasiž, Pane, lid tvůj a požehnej dědictví svému. Vítězství daruj nad nepřáteli křesťanům pravoslavným a ochraňuj věrné tvé Křížem svým.Když vidí zlé síly svatý Kříž, se strachem před ním ustupují. Svatý Kříž posvětil celý svět, rozptýlil tmu a navrátil mu světlo. Shromáždil národy od východu k západu a od severu k jihu a spojil je láskou v jednu církev, v jednu víru, v jeden křest. Kříž je nepřemožitelná záštita pravoslavných. Jaká ústa nebo jazyk mohou důstojně velebit nepřemožitelnou zbraň a štít Krista Krále? Kříž byl vztyčen na popravišti a v tom okamžiku dozrál hrozen našeho života. Touto ctihodnou zbraní náš Spasitel Ježíš Kristus roztrhl vše požírající útroby pekla a zacpal ďáblův chřtán. Když jej spatřila strašná smrt, osvobodila všechny, nad kterými vládla od pádu našich prarodičů. Křížem byli ozbrojení svatí apoštolové, jím porazili všechnu moc nepřítele. Křížem jako zbrojí byli oblečeni Kristovi mučedníci, jím obrátili v nicotu všechny výmysly a opovážlivosti svých mučitelů. Ti, kdo se zřekli světa, jej nosí a s velikým odhodláním se usídlují v horách, staví si příbytky v jeskyních a pozemských propastech. Ach, jak nezměrné je milosrdenství lidumilného Boha! Kolik milosti daroval skrze Kříž lidskému rodu!

Vždy se přežehnej Křížem, a zlo se pak tvého ducha nedotkne.

Bez svatého Kříže nedělej nic. Když spíš, probouzíš se, pracuješ, jíš, piješ, jsi na cestě, pluješ po moři, přecházíš přes řeku, ozdob se vždy životodárným Křížem, a „nepřihodí se tobě nic zlého, aniž se přiblíží rána k příbytku tvému“. (Žalm 91,10)

Ctihodný Efrém Syrský (Slovo o Čestném a Životodárném Kříži)

Svatí otcové říkají, že když přišel k bráně Nebeského Království evangelní lotr, který visel po Kristově pravici, chtěl ho archanděl svým plamenným mečem odehnat. On mu ale ukázal Kříž a archanděl v tom okamžení poodstoupil a nechal jej projít. Křížem rozumějme nikoli dřevěný Kříž, ale ten, o kterém píše a kterým se chlubí svatý apoštol Pavel: „…já zajisté nosím jizvy Pána Ježíše na těle svém.“ (Gal 6, 17)

Ctihodný Anatolij Optinský

Když činíme znamení Kříže, máme přitom pronášet jméno Svaté Trojice: „Ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha“, nebo jméno jedné z osob Svaté Trojice – toho, který se pro nás vtělil a nechal se pro nás dobrovolně ukřižovat: „Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným.“

Ctihodný Amvrosij Optinský

Když v domě, který je obklopen tmou, někdo zapálí svícen a postaví jej na vyvýšené místo, odežene tím tmu. Stejně tak Kristus ve světě, který byl zahalen tmou, vztyčil Kříž, vyzdvihl jej vysoko jako svícen a rozehnal jím tak všechnu temnotu na zemi.

„Slovo o Kříži je bláznovstvím těm, kdož jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.“ (I. Kor. 1, 18) Sv. Jan Zlatoústý učí, že Kříž Páně je nepříjemný a smutný pro uši, skrývá se v něm však nesmírná radost a veselí. Kříž nevede ke strádání jako spíše k bezvášnivosti. Jméno Kříže je Židům bláznovstvím, pohanům pošetilostí, nám věřícím křesťanům však připomíná dílo spásy.

Kříž znamená smíření s Bohem pro jeho odpůrce, pro hříšníky obrácení ke Kristu. Vždyť Křížem jsme byli osvobozeni z nepřátelství a skrze Kříž jsme se opět stali Bohu milými. Křížem jsme byli zbaveni moci ďábla, křížem se zbavujeme smrti a zahynutí. Kříž proměnil lidskou přirozenost na andělskou, osvobodil ji ode všeho pomíjejícího a učinil život nesmrtelným.

Kolik jen dobra nám přineslo znamení Kříže! Díky Kříži jsme poznali pravou zbožnost a vlastnosti Božské podstaty. Díky Kříži poznáváme Boží spravedlnost, skrze Kříž se sjednocujeme s Kristem, když jsme se od něho sami vzdálili, a jsme učiněni hodnými blahodati Sv. Ducha. Díky Kříži poznáváme sílu lásky a učíme se pokládat život za druhé. Pomocí Kříže přehlížíme vše světské, hledáme budoucí blaha a přijímáme neviditelné jako viditelné. Kříž se stává předmětem kázání, a víra v Boha je tak vyznávána a pravda se tak rozšiřuje po celém zemském okrsku. Kříž je hlásán všem, a víra ve vzkříšení, život a nebeské Království se stává nepochybnou. Co je drahocennější než Kříž, co je spasitelnější pro naši duši? Kříž je vítězstvím nad démony, zbraní proti hříchu, mečem, kterým Pán porazil hada. Kříž je vůlí Otce, slávou Jednorozeného Syna, radostí Svatého Ducha, ozdobou andělů, hradbou Církve, pochvalou sv. apoštola Pavla, záštitou všech svatých, svícnem celému světu.

Znamení Kříže kladou všichni na nejuctivější části svého těla, a nosí je tak každý den na svém čele jakoby vyobrazené na sloupu. Znamení Kříže se skví na svatém prestolu, na kněžských rouchách a spolu s Pánovým tělem při sv. Eucharistii… Při myšlence na Kříž už se nikdo nestydí a nikdo nečervená. Nepovažujeme už Kříž za nástroj nejpotupnější smrti, ale právě naopak, my všichni ho považujeme za naši velkou ozdobu, jíž se nevyrovná ani krása královských korun, diadémů ani jiného drahého kamení. Už se ho nelekáme, neodvracíme se od něj, ale líbáme jej a uctíváme jako poklad nevyvážitelný.

Svatý Jan Zlatoústý

Modlitba ke svaté Kristově Golgotě
sepsaná jeroschimonachem Tichonem

Svatá Golgoto, Božská Golgoto, posvěcená krví Ježíše Krista! Tebe prosím, odkryj, kolik tisíců hříšníků jsi Boží blahodatí přivedla k pokání a slzám, očistila je a naplnila jimi Pánův ráj!
Ó Kriste, Králi! Svou blahodatí a nekonečnou láskou naplňuješ příbytky nebeské dušemi kajících se tobě!
Všechny, kteří k tobě přicházejí, miluješ a dáváš jim spásu. Nikdo ti nemůže důstojně poděkovat, třebaže by měl i moudrost andělů. Šťastliví hříšníci, přijďte ke svaté Golgotě, je přístupná všem, neboť Kristus je nade vše milostivý! Poklekněte k Jeho svatým nohám, a líbejte je s čistou láskou. Jen On jediný může uzdravit vaše zarmoucené duše, napojit je spasitelnými slzami, abyste v pokoře s kajícnou láskou omyli Jeho přečisté nohy.
Tehdy i On sám vás omyje od každé skvrny a otevře vám dveře do svého nebeského Království, kde v nevýslovné radosti, spolu s Archanděly a Anděly, Cherubíny a Serafíny a všemi svatými, v blažené věčnosti budeme oslavovat Spasitele světa, nejsladšího Pána našeho Ježíše Krista, beránka Božího, spolu s Otcem i Svatým Duchem, Trojicí jednobytnou a nerozdílnou! Amen!

Žádné komentáře:

Okomentovat