pátek 26. února 2010

Světitel Řehoř Palama, arcibiskup soluňský
(Památka 14. / 27. listopadu a 2. neděli velkopostní)


Otec sv. Řehoře Palamy byl senátorem a rovněž významným hodnostářem na dvoře císaře Andronika II. Paleologa (který vládl v letech 1282 – 1328). Nadaný mladík Řehoř, když dovršil světské vzdělání, odmítl službu na císařském dvoře, která mu slibovala velkou kariéru, a raději se vzdálil na Svatou Horu Athos, kde přijal mnišství. Jako mnich pobýval v monastýrech Vatoped 1) a v Lávře ctihodného Athanasia Athosského 2) . Ve své době vedl významnou teologickou při s heretikem Varlaamem, v níž mu nakonec dala Církev plně za pravdu a potvrdila jeho učení o nestvořených energiích. Roku 1347 byl vysvěcen na metropolitu soluňského. Už během svého života byl Řehoř ctěn jako velký teolog, asketa, hierarcha a rovněž velký divotvůrce, takže po své smrti byl zcela přirozeně oslavován jako Boží světec. Ještě během svého života se stal důstojným mnoha zjevení: zejména Přesvaté Bohorodice, svatých Jana Teologa, velkého mučedníka Dimitria, sv. Antonia Velikého či sv. Jana Zlatoústého a Božích andělů, kteří se mu rovněž zjevili. Jako „dobrý pastýř“ se staral soluňskou metropolii po dobu dlouhých třinácti let, z nichž jeden rok prožil v otroctví u Saracénů v Asii. Zesnul v pokoji roku 1359 a přešel do nebeského království. Jeho svaté ostatky se nacházejí v Soluni. Sv. Řehoř byl svatořečen roku 1368 za vlády patriarchy Filothea, který rovněž sepsal jeho životopis a vytvořil církevní službu tomuto světci.


Tropar biskupu – sv. Řehoři Soluňskému hlas 8.
Pravoslaví svícne, Církve oporo a učiteli, okraso mnišstva, theologů obhájce nepřemožitelný, Řehoři divotvorce, chloubo Soluně, zvěstovateli blahodati, pros neustále za spásu duší našich.

Kondak sv. Řehoři 8. hlas
Tebe, posvěcený a božský nástroj moudrosti, v zářící polnici theologie, svorně opěvujeme, v Řehoři bohomluvný. A tak jako tvoje mysl u prvotní Boží Mysli přebývá, Otče, přiveď k Ní také mysl naši, abychom zvolali: Raduj se, Hlasateli blahodati.


_____________________________________________________________________
1)
Βατοπέδι
nebo Βατοπαίδι – pravoslavný řecký mužský monastýr na Sv. Hoře Athos v Řecku, druhý v hierarchii athosských monastýrů, je jedním z nejstarších, nejbohatších a nejrozsáhlejších, nachází se na severovýchodním pobřeží poloostrova Athos, mezi monastýry Esfigmen a Pantokrator

2)
Lávra Svatého Athanasia, Velká Lávra - Μονή Μεγίστης Λαύρας, první z athosských monastýrů v jejich hierarchii. Nachází se na jihovýchodě poloostrova, půl hodiny pěší chůze od moře

Žádné komentáře:

Okomentovat