středa 13. ledna 2010

Slovo svt. Nikolaje Velimiroviće na svátek Zjevení Páně,
z knihy Охридски Пролог (Ochridský Prolog)


Když Pán Ježíš Kristus dovršil třicet let od svého tělesného narození, započal svou učitelskou a spasitelskou činnost. A samotný počátek počátku je naznačen křtem v Jordáně. Svt. Cyril Jeruzalémský o tom říká: «Počátek světa je voda, počátek Evangelia je Jordán.» Při křtu Páně se ve vodě zjevilo světu tajemství (tajina), o kterém se ve Starém Zákoně předpovídalo a ve starém Egyptě a Indii jen básnilo. Toto tajemství je tajemství Božské Svaté Trojice. Otec se zjevil – smyslu sluchu, Duch se zjevil – smyslu zraku a Syn mimo to, že se zjevil, se zjevil – smyslu našeho hmatu. Otec vyslovil své svědectví o Synu, Syn byl pokřtěn ve vodě a Duch Svatý v podobě holubice se vznášel nad vodou. A když Jan Křtitel vydal svědectví a řekl o Kristu: «Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa», když jej ponořil a pokřtil v Jordánu, tak se tím ukázalo i Kristovo poslání ve světě a cesta naší spásy. Co z toho tedy pro nás vyplývá? Pán na sebe vzal hříchy lidského pokolení, zemřel (ponoření) a ožil (východ z vody); a proto i my musíme stejně zemřít jako starý hříšný člověk a ožít jako člověk očištěný, obnovený a znovuzrozený. Toto je Spasitel a toto je cesta spásy. Svátek Zjevení Páně (Богоявление, θεοφάνεια) se nazývá také Osvícením (v pravoslavné tradici má tento svátek tři názvy: Pokřtění Páně, Svaté Bohozjevení a Osvícení), neboť tato událost, která se udála ve vodách Jordánu, nás osvěcuje, ukazuje nám Boha jako Trojici jednobytnou a nerozdílnou. To je to první. Dalším významem tohoto svátku je – že každý z nás se prostřednictvím ponoření (pokřtění) ve vodě osvěcuje, takže býváme osvojeni za syny Otcem Světla zásluhou Syna a mocí Ducha Svatého.Tropar svátku Zjevení Páně, hlas 1.
Při křtu tvém v Jordáně, ó Pane, zjevila se Trojice, které se klaníme, neb Otcův hlas svědectví vydal o tobě, nazývaje tě milovaným Synem, a Duch v podobě holubice potvrdil pravdu tohoto slova. Ó Kriste, jenž jsi se zjevil a svět osvítil, sláva tobě!

Žádné komentáře:

Okomentovat