neděle 5. července 2009

Svatý Anastasij, nový mučedník
(památka dle církevního kalendáře je 1. února/ to je dle světského 14. února)

Svatý nový mučedník Anastasij se narodil v Nafpliu kde se věnoval malířství. Zasnoubil se s jednou křesťanskou dívkou, avšak když poznal, že dívka nežila ctnostným životem, zásnuby zrušil. Rodiče jeho snoubenky se poté snažily všemi různými prostředky (pomocí kouzel, magie a jiných ďáblových pokušení), aby se do ní opět zamiloval a vzal si ji. Skutky magie se žel za nějaký čas ukázaly, a mladý Anastasij ztratil rozum a pomátl se. Když jej takového uviděli Turci, využili toho, a donutili jej přijati islám.
Avšak Bůh požehnal a opět Anastasiovi navrátil jeho rozum. Když ten pak na sobě spatřil znaky turecké víry – bílý turban, hned jej shodil z hlavy dolů na zem a nahlas přede všemi Turky, začal křičet: Já jsem byl křesťan, a i teď jsem křesťan a chci křesťanem zůstat. Tato slova rozzuřila Turky, kteří jej začali hned bít a vláčet, až jej takto dovlekli před soudce. Soudce se jej snažil nejprve laskavě a skrze hmotné výhody, z jeho slov, kterými vyznával svoji křesťanskou víru znovu zvrátit na islám, když to ale nešlo, nechal jej zastrašovat a mučit. Ale i přes mučení svatý Anastasij, zůstal neoblomný a pevný ve víře, a beze strachu vyznával: Neodřeknu se za žádnou cenu Hospodina mého Ježíše Krista, pravého Boha, věřím v něj, a uctívám jej jako svého Stvořitele a Spasitele, vaše víra mi není ani v tom nejmenším potřebná, naopak jí opovrhuji, jí i vašim prorokem.
Když takováto slova uslyšel soudce, přikázal, aby mu byla ihned setnuta hlava, rozzuření Turci, jej vyvedli na soudní dvůr, jako kdysi Židé prvomučedníka Štěpána, a tam jej bili kamením, řezali jej svými noži a meči, dokud mu neodřezali hlavu a jeho tělo nezohyzdili k nepoznání. Takto skončil blahoslavený Anastasij 1. února 1655, a takto získal mučednickou korunu od Hospodina, a nyní se veselí v zástupu mučedníků, oslavujíce v Trojici Jediného Boha, Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen.


Žádné komentáře:

Okomentovat